شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

برنامه مدیریت سفر در C++
شناسه پست: 4583
بازدید: 5886

برنامه مدیریت سفر در C++

				
					
//************* JAHANGEER TRAVEL MANAGENMENT *****************

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<process.h>
#include<fstream.h>
#include<ctype.h>
#include<stdlib.h>
#include<iomanip.h>

long int code;
class persdetails //class for collecting the personal details
{
 int trvlcode;
 int age[20];
 char name[20][20];
 char add[50];
 char phnum[15];
 char sex[20];
 char passnum[10][10];
 char familyname[30];
 int num;
 int numppl;
 public:
 void p_input(int);
 void p_output();
 void givefam();
 int givecode();
 int give();
}pob;
int persdetails::give()
{
 return num;
}
void persdetails::givefam()
{
 cout<<familyname;
}
int persdetails::givecode()
{
 return trvlcode;
}
void persdetails::p_input(int cd) //input func() of class1
{
 trvlcode=cd;
 num=0;
 clrscr();
 cout<<"\n\n\t:::::::::::::::::::::: PERSONAL DETAILS ::::::::::::::::::::::\n";
 cout<<"\t\t\t\t~~~~~~~~~~~~~~\n";
 cout<<"\n\t\t* Please fill in the details:\n\n\n\t\t\t1.Family Name: ";
 gets(familyname);
 cout<<"\n\t\t\t2.Address: ";
 gets(add);
 cout<<"\n\t\t\t3.Contact Number(10 Digit Mobile Number) : ";
 gets(phnum);
 cout<<"\n\n\n\t\tEnter The No of People Travelling: ";
 cin>>numppl;
 clrscr();
 if(numppl>0)
 {
  cout<<"\n\t\tPlease Enter The Details of each Member/Members: "<<endl;
  cout<<"\t\t\n";
  for(int i=0;i<numppl;i++)
  {
   cout<<endl<<"\n\t\tMember "<<i+1;
   cout<<"\n\t\t~~~~~~~~";
   cout<<"\n\n\t\tFirst Name: ";
   gets(name[i]);
   cout<<"\n\t\tAge: ";
   cin>>age[i];
   cout<<"\n\t\tSex (M/F): ";
   cin>>sex[i];
   cout<<"\n\t\tPassport Number: ";
   gets(passnum[i]);
   if(age[i]>5)
   {
	num++;  //to calculate no of travellers below 5 yrs
   }
  }
 }
}
void persdetails::p_output() //output func() of class1
{
 clrscr();
 cout<<"\n\n\t******************** PERSONAL DETAILS ********************"<<endl;
 cout<<"\n\n\t\t\tFamily Name:\t "<<familyname<<endl;
 cout<<"\t\t\tAddress:\t "<<add<<endl;
 cout<<"\t\t\tPhone Number:\t "<<phnum<<endl;
 cout<<"\n\n\tName\t\tAge\t\tSex\t\tPassport Number\n"<<endl;
 for(int i=0;i<numppl;i++)
 {
  cout<<"\t"<<name[i]<<"\t\t"<<age[i]<<"\t\t"<<sex[i]<<"\t\t"<<passnum[i]<<endl;
 }
 getch();
}
class travdetails  //class which holds the travel details
{
 int trvtcode;
 int day;
 int month;
 int year;
 int num1;
 int bdg_pt;
 int go_pt;
 int deck;
 int cabin;
 int pool;
 int gym;
 int sports;
 int salon;
 int spa;
 int theatre;
 public:
 void initial();
 void t_input(int);
 void t_output();
 void compute();
 int gtcode();
 void accept(int);
}tob;
void travdetails::initial()
{
 pool=gym=theatre=sports=salon=0;
}
void travdetails::accept(int c)
{
 num1=c;
}
int travdetails::gtcode()
{
 return trvtcode;
}
void travdetails::t_input(int cd) //input func()-class2
{
 tob.initial();
 trvtcode=cd;
 int i=1,opt;
 clrscr();
 do
 {
  clrscr();
  cout<<endl;
  cout<<"\n\n\t\t\t\t_||__TRAVEL DETAILS__";
  cout<<"\n\t\t\t\t\\___________________/";
  cout<<"\n\t\t\t\t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~";
  cout<<"\n\n\t\tPlease enter the following details for your journey:";
  cout<<"\n\n\t\t*Note:Options marked with '*' are compulsory.\n\t\t\tPlease do select them.";
  cout<<"\n\n\n\t\t\t\t*1.Boarding Point\n\t\t\t\t*2.Destination\n\t\t\t\t*3.Date of Departure\n\t\t\t\t*4.Deck\n\t\t\t\t 5.Cabin\n\t\t\t\t 6.Swimming Pool\n\t\t\t\t 7.Gymnasuim\n\t\t\t\t 8.Sports\n\t\t\t\t 9.Salon\n\t\t\t\t 10.Spa\n\t\t\t\t 11.Theatre\n\t\t\t\t 12.Back\n\n\t\t\t\t ";
  cin>>opt;
  switch(opt)
  {
   case 1:clrscr();
	   cout<<"\n\n\n\t\t\tSelect Boarding point:\n\n\t\t\t1.Mumbai\n\n\t\t\t2.Cochin\n\n\t\t\t3.Chennai\n\n\t\t\t ";
	   cin>>bdg_pt;
	   break;
   case 2:clrscr();
	   cout<<"\n\n\t\t\t****** Select Destination ******\n\n\n";
	   cout<<"\t 1.New York\t\t6.Dubai\t\t\t11.Antananariv";
	   cout<<"\n\n\t 2.Miami\t\t7.Lisbon\t\t12.Cairo\n\n";
	   cout<<"\t 3.Rio De Janeiro\t8.London\t\t13.Perth";
	   cout<<"\n\n\t 4.Colombo\t\t9.Copenhagen\t\t14.Sydney";
	   cout<<"\n\n\t 5.Hong Kong\t\t10.Cape Town\t\t15.Wellington\n\n\n\n\n\t\t\t\t ";
	   cin>>go_pt;
	   break;
   case 3:clrscr();
	   cout<<"\n\n\t Date of Departure ";
	   cout<<"\n\n  * Note:Format for entering:Day(press enter)Month(press enter)Year *";
	   cout<<"\n\n\t\tEnter your preferred date of departure: ";
	   cin>>day;
	   gotoxy(59,7);  //to create a paricular format for entry
	   cout<<"/";
	   cin>>month;
	   gotoxy(62,7);
	   cout<<"/";
	   cin>>year;
	   break;
   case 4:clrscr();
	   cout<<"\n\n\t\t\tEnter The Choice OF Deck\n\n\t\t\t1.Top Deck\n\n\t\t\t2.Middle Decks\n\n\t\t\t3.Bottom Deck\n\n\t\t\t ";
	   cin>>deck;
	   break;
   case 5:clrscr();
	   cout<<"\n\n\t\t\tEnter The Choice Of Cabin\n\n\t\t\t1.AC\n\n\t\t\t2.Non AC\n\n\t\t\t ";
	   cin>>cabin;
	   break;
   case 6:clrscr();
	   cout<<"\n\n\t\tDo You Like To Avail The Facility Of A Swimming Pool\n\n\t\t\t1.No\n\n\t\t\t2.Yes\n\n\t\t\t ";
	   cin>>pool;
	   pool--;
	   break;
   case 7:clrscr();
	   cout<<"\n\n\t\tDo You Like To Avail The Facility Of A Gymnasium\n\n\t\t\t1.No\n\n\t\t\t2.Yes\n\n\t\t\t ";
	   cin>>gym;
	   gym--;
	   break;
   case 8:clrscr();
	   cout<<"\n\n\t\tDo You Like To Avail The Sports Facilities Offered\n\n\t\t\t1.No\n\n\t\t\t2.Yes\n\n\t\t\t ";
	   cin>>sports;
	   sports--;
	   break;
   case 9:clrscr();
	   cout<<"\n\n\t\tDo You Like To Avail The Facility Of Beauty Salon\n\n\t\t\t1.No\n\n\t\t\t2.Yes\n\n\t\t\t ";
	   cin>>salon;
	   salon--;
	   break;
   case 10:clrscr();
	   cout<<"\n\n\tDo You Like To Avail The Facility Of Spa and Ayurvedic Treatment\n\n\t\t\t1.No\n\n\t\t\t2.Yes\n\n\t\t\t ";
	   cin>>spa;
	   spa--;
	   break;
   case 11:clrscr();
	   cout<<"\n\n\t\tDo You Like To Avail The Facility Of Amphitheatre\n\n\t\t\t1.No\n\n\t\t\t2.Yes\n\n\t\t\t ";
	   cin>>theatre;
	   theatre--;
	   break;
   case 12:i=0;
	   break;
  }
 }while(i==1);
}
void boardpt(int c) //for easy o/p
{
 if(c==1)
 cout<<"Mumbai\t";
 if(c==2)
 cout<<"Cochin\t";
 if(c==3)
 cout<<"Chennai\t";
}
void dest(int d) //for easy o/p
{
 switch(d)
 {
  case 1:cout<<"New York";
	  break;
  case 2:cout<<"Miami";
	  break;
  case 3:cout<<"Rio De Janero";
	  break;
  case 4:cout<<"Colombo";
	  break;
  case 5:cout<<"Hong Kong";
	  break;
  case 6:cout<<"Dubai";
	  break;
  case 7:cout<<"Lisbon";
	  break;
  case 8:cout<<"London";
	  break;
  case 9:cout<<"Copenhagen";
	  break;
  case 10:cout<<"Cape Town";
	  break;
  case 11:cout<<"Antananriv";
	  break;
  case 12:cout<<"Cairo";
	  break;
  case 13:cout<<"Perth";
	  break;
  case 14:cout<<"Sydney";
	 break;
  case 15:cout<<"Willington";
	 break;
 }
}
void travdetails::t_output() //output func()-class2
{
 clrscr();
 cout<<"\n\n\t******************* TRAVEL DETAILS *********************";
 cout<<"\n\n\t\tBoarding Point: ";
 boardpt(bdg_pt);
 cout<<"\n\n\t\tDestination: ";
 dest(go_pt);
 cout<<"\n\n\t\tDate of departure: ";
 cout<<day<<"/"<<month<<"/"<<year;
 cout<<"\n\n\t\tDeck: ";
 switch(deck)
 {
  case 1:cout<<"Top Deck";
	  break;
  case 2:cout<<"Middle Deck";
	  break;
  case 3:cout<<"Bottom Deck";
	  break;
 }
 cout<<"\n\n\t\tCabin: ";
 switch(cabin)
 {
  case 1:cout<<"AC cabin";
	  break;
  case 2:cout<<"Non-AC cabin";
	  break;
 }
 cout<<"\n\n\n\tFacilities availed for are:";
 if(pool==1)
 cout<<"\n\t\t\t\t  Swimming Pool";
 if(gym==1)
 cout<<"\n\t\t\t\t  Gymnasuim";
 if(sports==1)
 cout<<"\n\t\t\t\t  Sports Facilities";
 if(spa==1)
 cout<<"\n\t\t\t\t  Spa and Ayurvedic Treatment";
 if(salon==1)
 cout<<"\n\t\t\t\t  Beauty Salon";
 if(theatre==1)
 cout<<"\n\t\t\t\t  Theatre";
 getch();
}
void family(int c,int&flag) //to display familyname+to check for record
{
 flag=0;
 clrscr();
 ifstream ifl("PersonalDetails.txt",ios::binary);
 if(!ifl)
 cout<<"\nError";
 ifl.read((char*)&pob,sizeof(pob));
 while(!ifl.eof())
 {
  if(pob.givecode()==c)
  {
   flag=1;
   break;
  }
  ifl.read((char*)&pob,sizeof(pob));
 }
 if(flag==1)
 {
  cout<<"\n\n\t\t ****** ";
  pob.givefam();
  cout<<"'s FAMILY DATABASE ******";
 }
 else
 {
  cout<<"\nError in locating record!!";
 }
 ifl.close();
}
void editp(int c) //to edit persdetails
{
 ofstream ofl2("temp1.txt",ios::binary);
 if(!ofl2)
 cout<<"Error While Opening File";
 ifstream ifl4("PersonalDetails.txt",ios::binary);
 if(!ifl4)
 cout<<"Error While Opening File";
 ifl4.read((char*)&pob,sizeof(pob));
 while(!ifl4.eof())
 {
  if(pob.givecode()==c)
  {
   clrscr();
   cout<<"Please Enter the New details of the record"<<endl;
   pob.p_input(c);
   ofl2.write((char*)&pob,sizeof(pob));
   cout<<"\n\t\t\tModification Succesful!!!";
   ifl4.read((char*)&pob,sizeof(pob));
  }
  else
  {
   ofl2.write((char*)&pob,sizeof(pob));
   ifl4.read((char*)&pob,sizeof(pob));
  }
 }
 remove("PersonalDetails.txt");
 rename("temp1.txt","PersonalDetails.txt");
 ifl4.close();
 ofl2.close();
 getch();
}
void editt(int c) //to edit travdetails
{
 ofstream ofl2("temp1.txt",ios::binary);
 if(!ofl2)
 cout<<"Error While Opening File";
 ifstream ifl4("TravelDetails.txt",ios::binary);
 if(!ifl4)
 cout<<"Error While Opening File";
 ifl4.read((char*)&tob,sizeof(tob));
 while(!ifl4.eof())
 {
  if(tob.gtcode()==c)
  {
   clrscr();
   cout<<"Please Enter the New details of the record"<<endl;
   tob.t_input(c);
   ofl2.write((char*)&tob,sizeof(tob));
   cout<<"\n\t\t\tModification Succesful!!!";
   ifl4.read((char*)&tob,sizeof(tob));
  }
  else
  {
   ofl2.write((char*)&tob,sizeof(tob));
   ifl4.read((char*)&tob,sizeof(tob));
  }
 }
 remove("TravelDetails.txt");
 rename("temp1.txt","TravelDetails.txt");
 ifl4.close();
 ofl2.close();
 getch();
}
void deletion(int c) //common delete func()
{
 ofstream ofl2("temp1.txt",ios::binary);
 if(!ofl2)
 cout<<"Error While Opening File";
 ifstream ifl4("PersonalDetails.txt",ios::binary);
 if(!ifl4)
 cout<<"Error While Opening File";
 ifl4.read((char*)&pob,sizeof(pob));
 while(!ifl4.eof())
 {
  if(pob.givecode()!=c)
  {
   ofl2.write((char*)&pob,sizeof(pob));
  }
  ifl4.read((char*)&pob,sizeof(pob));
 }
 remove("PersonalDetails.txt");
 rename("temp1.txt","PersonalDetails.txt");
 ofl2.close();
 ifl4.close();
 ofstream ofl3("temp2.txt",ios::binary);
 if(!ofl3)
 cout<<"\nError While Opening File";
 ifstream ifl5("TravelDetails.txt",ios::binary);
 if(!ifl5)
 cout<<"\nError While Opening File";
 ifl5.read((char*)&tob,sizeof(tob));
 while(!ifl5.eof())
 {
  if(tob.gtcode()!=c)
  {
   ofl3.write((char*)&tob,sizeof(tob));
  }
  ifl5.read((char*)&tob,sizeof(tob));
 }
 ofl3.close();
 ifl5.close();
 remove("TravelDetails.txt");
 rename("temp1.txt","TravelDetails.txt");
 cout<<"\n\n\t\tDeletion Completed!";
 getch();
}
void travdetails::compute()  //compution+bill generation
{
 long int gttl=0,hr,dcst,dck,cabn,swpool=5000,gm=2000,spfts=7500,slon=6000,sp=20000,ttr=500;
 switch(go_pt)
 {
  case 1:;
  case 2:;
  case 3:hr=30*24;
	  dcst=250000;
	  break;
  case 4:;
  case 5:;
  case 6:hr=7*24;
	  dcst=75000;
	  break;
  case 7:;
  case 8:;
  case 9:hr=24*24;
	  dcst=130000;
	  break;
  case 10:;
  case 11:;
  case 12:hr=15*24;
	  dcst=100000;
	  break;
  case 13:;
  case 14:;
  case 15:hr=12*24;
	  dcst=120000;
	  break;
 }
 switch(deck)
 {
  case 1:dck=7500;
	  break;
  case 2:dck=5000;
	  break;
  case 3:dck=1000;
 }
 switch(cabin)
 {
  case 1:cabn=5000;
	  break;
  case 2:cabn=2000;
	  break;
 }
 clrscr();
 cout<<"\n\n\t\t:::::::::::::::::::::: BILL ::::::::::::::::::::::::::";
 cout<<"\n\n\t\tBoarding point:\t\t ";
 boardpt(bdg_pt);
 cout<<"\n\n\t\tDestination:\t\t ";
 dest(go_pt);
 cout<<"\n\n\t\tDate of Departure: ";
 cout<<day<<"/"<<month<<"/"<<year;
  hr=hr/24;     //to calculate date of arrival
 day=day+hr;
 if(month==1||month==3||month==5||month==7||month==8||month==10||month==12)
 {
  if(day>31)
  {
   month=month+1;
   day=day%31;
  }
 }
 if(month==4||month==6||month==9||month==11)
 {
  if(day>30)
  {
   month=month+1;
   day=day%30;
  }
 }
 if(month==2)
 {
  if(day>28)
  {
   month=month+1;
   day=day%28;
  }
 }
 if(month==13)
 {
  month=1;
  year++;
 }
 cout<<"\n\n\t\tDate of Arrival: ";
 cout<<day<<"/"<<month<<"/"<<year;
 cout<<"\n\n\t\tSubject\t\tCost(for 1)\tNo of ppl\tTotal";
 cout<<"\n\n\t\tTravel\t\t"<<dcst<<"\t\t  "<<num1<<"\t\t"<<num1*dcst;
 gttl+=num1*dcst;
 cout<<"\n\t\tDeck\t\t"<<dck<<"\t\t  "<<num1<<"\t\t"<<dck*num1;
 gttl+=dck*num1;
 cout<<"\n\t\tCabin\t\t"<<cabn<<"\t\t  "<<num1<<"\t\t"<<cabn*num1;
 gttl+=cabn*num1;
 if(pool==1)
 {
  cout<<"\n\t\tSwimming Pool\t"<<swpool<<"\t\t  "<<num1<<"\t\t"<<swpool*num1;
  gttl+=swpool*num1;
 }
 if(gym==1)
 {
  cout<<"\n\t\tGym\t\t"<<gm<<"\t\t  "<<num1<<"\t\t"<<gm*num1;
  gttl+=gm*num1;
 }
 if(sports==1)
 {
  cout<<"\n\t\tSports\t\t"<<spfts<<"\t\t  "<<num1<<"\t\t"<<spfts*num1;
  gttl+=spfts*num1;
 }
 if(salon==1)
 {
  cout<<"\n\t\tSalon\t\t"<<slon<<"\t\t  "<<num1<<"\t\t"<<slon*num1;
  gttl+=slon*num1;
 }
 if(spa==1)
 {
  cout<<"\n\t\tSpa\t\t"<<sp<<"\t\t  "<<num1<<"\t\t"<<sp*num1;
  gttl+=dcst*num1;
 }
 if(theatre==1)
 {
  cout<<"\n\t\tTheatre\t\t"<<ttr<<"\t\t  "<<num1<<"\t\t"<<ttr*num1;
  gttl+=ttr*num1;
 }
 cout<<"\n\n\n\t\t\t Grand Total:Rs ";
 if(gttl>100000)   //to provide comma's for grandtotal
 {
  cout<<gttl/100000<<",";
  gttl=gttl%100000;
 }
 if(gttl>1000)
 {
  cout<<gttl/1000<<",";
  gttl=gttl%1000;
 }
 cout<<gttl;
 if(gttl<10)
 cout<<"00";
 cout<<" ";
 cout<<"\n\n\t! All Travellers below the age of 5 have not been charged !";
 getch();
}
void main()
{
 clrscr();
 cout<<"\n\n\n\n\n";  //welcome screen
 cout<<"       **   ::::::: !!!!!!!!      \n";
 cout<<"      _____ **   ::    !!  !!     _____ \n";
 cout<<"        **   ::    !!  !!        \n";
 cout<<"       ****** ::::::: !!!!!!!!      \n";
 cout<<"\n\n\n\n\n";
 cout<<"	   ~	__ ~ __ ~ __         \n";
 cout<<"	    |==| |==| |==|         \n";
 cout<<"	   __|__|__|__|__|__|_        \n";
 cout<<"	 __|___________________|___      \n";
 cout<<"    __|__[]__[]__[]__[]__[]__[]__|___ \n";
 cout<<"   |............................o.../ \n";
 cout<<"   \\.............................../ \n";
 cout<<"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n";
 cout<<" ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ \n";
 cout<<" ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~\n";
 cout<<"  ~  ~   ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~ \n";
 cout<<"   ~  ~   ~  ~   ~  ~  ~   ~\n";
 ifstream fl("INITIALL.txt",ios::binary); //initialisation of code
 if(!fl)
 cout<<"\nError";
 fl.read((char*)&code,sizeof(code));
 fl.close();
 int opt,opt1,opt2,opt3,opt4;
 int acceptcode,flag;
 getch();
 clrscr();
 do
 {
  clrscr();
  cout<<"\n\n\t\t\n";
  cout<<"\t\t ....WELCOME TO THE JAHANGEER DATABASE SYSTEM....\n";
  cout<<"\t\t\n\n\n";
  cout<<"\t\t     \n";
  cout<<"\t\t MAIN MENU \n";
  cout<<"\t\t     \n\n";
  cout<<"\n\t\t\tPlease select a kind of user:";
  cout<<"\n\n\t\t\t\t1.New User\n\n\t\t\t\t2.Existing User\n\n\t\t\t\t3.Exit";
  cout<<"\n\n\t\t\t\t ";
  cin>>opt;
  switch(opt)
  {
   case 1:do
	   {
	    clrscr();
	    cout<<"\n\n\n\t\t\t\t  NEW USER\n";
	    cout<<"\t\t\t\t  ********\n\n";
	    cout<<"\n\n\t\t\tChoose the type of details you want to enter:";
	    cout<<"\n\n\t\t\t\t1.Personal Details\n\n\t\t\t\t2.Travel Details\n\n\t\t\t\t3.Back\n\n\t\t\t\t ";
	    cin>>opt1;
	    switch(opt1)
	    {
		 case 1:code++;
			pob.p_input(code);
			ofstream ofl("PersonalDetails.txt",ios::binary|ios::app);
			if(!ofl)
			cout<<"\n\n\t\tSorry.The File Cannot Be Opened For Writing"<<endl;
			ofl.write((char*)&pob,sizeof(pob));
			ofl.close();
			break;
		 case 2:tob.t_input(code);
			ofstream ofl1("TravelDetails.txt",ios::binary|ios::app);
			if(!ofl1)
			cout<<"\n\n\t\tSorry.The File Cannot Be Opened For Writing"<<endl;
			ofl1.write((char*)&tob,sizeof(tob));
			ofl1.close();
			clrscr();
			cout<<"\n\n\n\n!!!!!Your Details Have Been Registered.Please Make A Note Of This Code: "<<code;
			cout<<"\n\n* For modifications,Please visit 'existing user' section in the main screen";
			getch();
			break;
	    }
	   }while(opt1!=3);
	   break;
   case 2:clrscr();
	   cout<<"\n\n\t\t\t***** EXISTING USER *****\n\n\t\tPlease Enter The Travel Code That Was Given To You\n\n\t\t\t ";
	   cin>>acceptcode;
	   if(acceptcode>code)
	   {
	    cout<<"\nNo such record has been created!";
	    break;
	   }
	   family(acceptcode,flag);
	   cout<<endl<<endl<<"\t\t\t\tCode no:"<<acceptcode;
	   getch();
	   if(flag==1)
	   {
	   do
	   {
	    clrscr();
	    cout<<"\n\n\t\t\t@@@@@@@@@ Information Centre @@@@@@@@@";
	    cout<<"\n\t\t\t\t ~~~~~~~~~~~~~~~~~";
	    cout<<"\n\n\tPlease select the type of operation that you would like to perform:";
	    cout<<"\n\n\t\t\t1.View Personal Details\n\n\t\t\t2.View Travel Details\n\n\t\t\t3.Edit Details\n\n\t\t\t4.Compute Bill\n\n\t\t\t5.Back\n\n\t\t\t ";
	    cin>>opt2;
	    switch(opt2)
	    {
		 case 1:ifstream ifl("PersonalDetails.txt",ios::binary);
			if(!ifl)
			cout<<"\nError";
			ifl.read((char*)&pob,sizeof(pob));
			while(!ifl.eof())
			{
			 if(pob.givecode()==acceptcode)
			 {
			  break;
			 }
			 ifl.read((char*)&pob,sizeof(pob));
			}
			pob.p_output();
			ifl.close();
			break;
		 case 2:ifstream ifl1("TravelDetails.txt",ios::binary);
			if(!ifl1)
			cout<<"\nError";
			ifl1.read((char*)&tob,sizeof(tob));
			while(!ifl1.eof())
			{
			 if(tob.gtcode()==acceptcode)
			 {
			  break;
			 }
			 ifl1.read((char*)&tob,sizeof(tob));
			}
			tob.t_output();
			ifl1.close();
			break;
		 case 3:do
			{
			 clrscr();
			 cout<<"\n\n\n\t Edit Details ";
			 cout<<"\n\n\t\tPlease select from among the editing options:\n\n";
			 cout<<"\t\t\t\t1.Modify\n\n\t\t\t\t2.Delete\n\n\t\t\t\t3.Back\n\n\t\t\t\t ";
			 cin>>opt3;
			 switch(opt3)
			 {
			  case 1:do
				  {
				   clrscr();
				   cout<<"\n\n\t\t Modificaton \n";
				   cout<<"\t\t        ~~~~~~~~~~~";
				   cout<<"\n\n\tChoose The Type Of Details You Want To Modify:\n\n\t\t\t1.Personal Details\n\n\t\t\t2.Travel Details\n\n\t\t\t3.Back\n\n\t\t\t ";
				   cin>>opt4;
				   switch(opt4)
				   {
				    case 1:editp(acceptcode);
					   break;
				    case 2:editt(acceptcode);
					   break;
				    case 3:break;
				   }
				  }while(opt4!=3);
				  break;
			  case 2:deletion(acceptcode);
				  opt3=3;
				  opt2=5;
				  break;
			  case 3:break;
			 }
			}while(opt3!=3);
			break;
		 case 4:ifstream ifl3("PersonalDetails.txt",ios::binary);
			if(!ifl3)
			cout<<"\nError";
			ifl3.read((char*)&pob,sizeof(pob));
			while(!ifl3.eof())
			{
			 if(pob.givecode()==acceptcode)
			 {
			  break;
			 }
			 ifl3.read((char*)&pob,sizeof(pob));
			}
			ifstream ifl2("TravelDetails.txt",ios::binary);
			if(!ifl2)
			cout<<"\nError";
			ifl2.read((char*)&tob,sizeof(tob));
			while(!ifl2.eof())
			{
			 if(tob.gtcode()==acceptcode)
			 {
			  break;
			 }
			 ifl2.read((char*)&tob,sizeof(tob));
			}
			tob.accept(pob.give());
			tob.compute();
			ifl2.close();
			break;
		 case 5:break;
	    }
	   }while(opt2!=5);
	   }
	   break;
   case 3:ofstream fil("INITIALL.txt",ios::binary); //storing code value
	   if(!fil)
	   cout<<"\nError";
	   fil.write((char*)&code,sizeof(code));
	   fil.close();
	   clrscr();
	   cout<<"\n\n";
	   cout<<"	     _/_/_/_/_/ _/              _/      \n";
	   cout<<"	      _/   _/_/_/   _/_/_/ _/_/_/  _/ _/     \n";
	   cout<<"	      _/   _/  _/ _/  _/ _/  _/ _/_/      \n";
	   cout<<"	     _/   _/  _/ _/  _/ _/  _/ _/ _/      \n";
	   cout<<"	     _/   _/  _/  _/_/_/ _/  _/ _/  _/     \n";
	   cout<<"                                 \n";
	   cout<<"                                 \n";
	   cout<<"                                 \n";
	   cout<<"		     _/   _/                    \n";
	   cout<<"		     _/ _/  _/_/  _/  _/           \n";
	   cout<<"		      _/  _/  _/ _/  _/           \n";
	   cout<<"		      _/  _/  _/ _/  _/           \n";
	   cout<<"		      _/   _/_/   _/_/_/           \n\n";
       cout<<"\t  |===|						~~\n";
       cout<<"  	  _|  |____________________________________________|| ||___	";
	   cout<<"\t\t  |_|_|_|_\__()____()____()______()______()_____()__||_||__/"<<endl;
	   cout<<"\t  `.==---------|_|----|_|-----|_|----|_|-----------------/"<<endl;
	   cout<<"\t   `.__________________________________________________/"<<endl;
	  // cout<<"..........oOoOo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"<<endl;
//	   cout<<".........oOoOo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"<<endl;
 //	   cout<<".........oooo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"<<endl;
	   getch();
	   exit(0);
  }
  getch();
 }while(1); //infinite loop till exit selected
}


				
			

توضیحات:

صورت سوال:

برنامه مدیریت سفر در C++

این برنامه تمامی امکانات مدیریت سفر را در محیط CMD در اختیار شما می‌گذارد.

شما میتوانید سوالات خود را از طریق ایمیل پشتیبانی – تماس با ما – یا در قسمت نظرات سوال خود را بپرسید.

موفق باشید

A.J

پست های مرتبط:

اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها