شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

مین روب در C++
شناسه پست: 4167
بازدید: 3119

مین روب در C++

				
					#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>

//------------sourcea.ir----------------------------------//
#include <time.h>
#include <stdlib.h>
void replay();
int random(int, int);
void reveal(int);
void main()
{
	  clrscr();
	  int b;
	  cout << "Enter number of squares per side (2 - 10)"<<'\n' ;
	  cin >> b;

	  int board[10][10];       //0 - 8 = # of mines, 9 is mine
	  int revealed[10][10]; //1 is revealed
      int i = 0;          
      int j = 0;
      int x = 0;          
      int y = 0;
      int z;                //number of mines
      int q;
      int t = 0;              //game over input
      int dead = 0;
      do
      {
             cout << "How many mines? (1 - " << ((b*b)-1) << ")" << endl;
             cin >> z;
      }while(z <= 0 && z >= ((b*b)-1));
      for(i=0;i<b;i++)
             for(j=0;j<b;j++)
                  board[i][j] = 0;
      i = random(i, b);
      j = random(j, b);
      cout << "Generating board..." << endl;
      do
      {
             i+=3;
             j+=6;
             x = random(i, b);
             y = random(j, b);
             if(board[y][x] != 9)
             {
                  board[y][x] = 9;
                  z--;
                  if((y-1) >= 0)
                  if(board[y-1][x] != 9)
                         board[y-1][x]++;
                  if((y-1) >= 0 && (x-1) >= 0)
                  if(board[y-1][x-1] != 9)
                         board[y-1][x-1]++;
                  if((x-1) >= 0)
                  if(board[y][x-1] != 9)
                         board[y][x-1]++;
                  if((y+1) < b)
                  if(board[y+1][x] != 9)
                         board[y+1][x]++;
                  if((y+1) < b && (x+1) < b)
                  if(board[y+1][x+1] != 9)
                         board[y+1][x+1]++;
                  if((x+1) < b)
                  if(board[y][x+1] != 9)
                         board[y][x+1]++;
                  if((y-1) >= 0 && (x+1) < b)
                  if(board[y-1][x+1] != 9)
                         board[y-1][x+1]++;
                  if((y+1) < b && (x-1) >= 0)
                  if(board[y+1][x-1] != 9)
                         board[y+1][x-1]++;
             }
      }while(z>0);
      for(i = 0; i < b; i++)
             for(j=0;j<b;j++)
                  revealed[i][j]=0;
      //board creation end
      //ask for input/check squares loop
      do
      {
             system ("clear");
             q = 0;
             z = 0;
             cout << "  ";
             for(i=0;i<b;i++)
                  cout << i << " ";
             cout << endl;
             for(i=0;i<b;i++)
             {
                  for(j=0;j<b;j++)
                  {
                         if(j==0)
                                cout << i << " |";
                         if(revealed[i][j]==1)
                                reveal(board[i][j]);
                         else
                                cout << "_|";
                         if(j==(b-1))
                                cout << endl;
                         if(board[i][j]!=9 && revealed[i][j]==1)
                                q++;
                         if(board[i][j] == 9)
                                z++;
                  }
             }
             if(q >= ((b*b) - z))
             {
                  cout << "You win!" << endl;
                  dead = 1;
             }
             if(dead == 0)
             {
             cout << "X: ";
             cin >> x;
             cout << "Y: ";
             cin >> y;
             }
             if(board[y][x] == 9)
             {
                  system ("clear");
                  cout << "You hit a mine!" << endl;
                  cout << "  ";
                  for(i=0;i<b;i++)
                         cout << i << " ";
                  cout << endl;
                  dead = 1;
                  for(i=0; i<b; i++)
                  {
                         for(j=0;j<b;j++)
                         {
                                if(j==0)
                                      cout << i << " |";
                                if(board[i][j]==9)
                                      revealed[i][j]=1;
                                if(revealed[i][j]==1)
                                      reveal(board[i][j]);
                                else
                                      cout << "_|";
                                if(j==(b-1))
                                      cout << endl;
                         }
                  }

             }
             if(board[y][x]==0)
             {
                  revealed[y][x] = 1;
                  for(i=0;i<b;i++)
                  {
                         for(j=0;j<b;j++)
                         {
                                if(i>(y-2)&&i<(y+2))
                                      if(j>(x-2)&&j<(x+2))
                                             if(board[i][j]!=9)
                                              revealed[i][j]=1;
                         }
                  }
             }
             if(board[y][x]>0 && board[y][x]<9)
                  revealed[y][x] = 1;
      } while(dead == 0);
      if (dead == 1)
             replay();
}

void replay()
{
      char a;
      cout << "1) Replay 2) Quit" << endl;
      cin >> a;
      switch(a)
      {
             case '1':
                  main();
                  break;
             case '2':
                  cout << "Quit" << endl;
                  break;
             default:
                  cout << "Invalid input" << endl;
                  replay();
                  break;
      }
}

void reveal(int x)
{
      if(x == 0)
             cout << "o|";
      else if(x == 9)
             cout << "x|";
      else
             cout << x << "|";
}

int random(int i, int b)
{
      long ran;
      int t = time(0);
      int s;
      srand(t);
      s = ran;
      ran = rand();
      ran >>= ran / (ran * i) + (i * 1337);
      ran = ran % b;
      return ran;
}
				
			

توضیحات:

صورت سوال:

مین روب در C++

بازی مین روب (Minesweeper) به زبان c++ نوشته شده.

شما میتوانید سوالات خود را از طریق ایمیل پشتیبانی – تماس با ما – یا در قسمت نظرات سوال خود را بپرسید.

موفق باشید

A.J

پست های مرتبط:

اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها