شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

ماشین حساب مهندسی در C++-gray
شناسه پست: 4597
بازدید: 5918

برنامه ماشین حساب مهندسی در C++

				
					
#include<iostream>
//main library
#include<math.h>
// for mathimatics function
#include<stdexcpt.h>
//for exeption conditions

using namespace std;

class calc
{
private:
  int len,//for the length of array
    intPartTemp,//for using its value
    intLen,//for the len of integer part
    floatLen,//for the len of float part
    ten,//for pow function
    str;//for deter mine starting point

  double value,//for the value of mid
    floatPartTemp,//for getting floating part of numbers for converting
    x; // for the value of variable x

  char ch[1000] ;//charchters for saving formulas
  char carriage[100];//for putting num in it as a caracter
  char copy [1000];//for saving user formula

//getting information form user
  void setInfo()
{
  cin.getline(copy,1000);//getting formulas from user
  copyArray(copy, ch);//copy array to save its value
  replace(x,'x');//replacing variable x with its value
}

void copyArray (char main [], char copy [] )
{
  //getting main array lenght
  int len = strlen(main);
  int temp;

  //it counts to null because of null
  for(temp=0;temp<=len;temp++)
  {
    copy[temp] = main[temp];
  }
}


//editing formulas to be adaptable to computing rules
void edit()
{//star edit
  int temp;

  len = strlen(ch);

  for(temp=0;temp<len;temp++)
  {//loop for cover all characters

    //the condition there is two variables after them thelf without *
     if(!triangleMove(temp) && isalpha(ch[temp]) && isalpha(ch[temp+1]) )
      //not triangle to make sure they aren't triangle functions
      insert(temp,len,'*');

    //the condition when there is a number and after it a variable without *
    else if(temp!=0 && isalpha(ch[temp]) && isdigit(ch[temp-1]))
      insert(temp,len,'*');

    //the condition there is two parentheses after them thelf without *
    else if(temp!=0 && ch[temp] == '(' && ch[temp-1] ==')' )
      insert(temp,len,'*');

    //the condition when there is a number before (
    else if(temp!=0 && ch[temp] == '(' && isdigit(ch[temp-1]) )
    insert(temp,len,'*');

    else if( ( ch[temp]=='.' && temp == 0) || ( temp>0 && ch[temp] == '.' && !isdigit( (ch[temp-1]) ) ) )
      insert(temp,len,'0');

    //the condition when there is ++
    else if( ch[temp] == '+' && ch[temp+1] =='+' )
      smaller(temp,len,'+');

    //the condition when there is ++
    else if( ch[temp] == '+' && ch[temp+1] =='-' )
      smaller(temp,len,'-');

    //the condition when there is ++
    else if( ch[temp] == '-' && ch[temp+1] =='-' )
      smaller(temp,len,'+');

    //the condition when there is ++
    else if( ch[temp] == '-' && ch[temp+1] =='+' )
      smaller(temp,len,'-');

  }//end loop of coverting

  //the condition when first digit is +
  if(ch[0]=='+')
    decrease(0,1);

}//end edit

//for examing formulas from being out of math rules
bool exam ()
{
  int leftBracket=0,//for count left brackts
    rightBracket=0,//for count right brackt
    len = strlen(ch), // for array lenght
    temp;//temprature variable

  for(temp = 0; temp<len; temp++)
  {
    //continue defaule condition of being number
    if( isdigit(ch[temp]) )
      continue;

    //count left brackets
    else if(ch[temp] == '(')
      leftBracket ++;

    //count right brackets
    else if(ch[temp] == ')')
      rightBracket ++;

    //the condition of being two mathimatics symbols after themself
    else if( !isalpha(ch[temp]) && !isalpha(ch[temp+1]) && !isdigit(ch[temp+1]) )
      return false;

  }//end covering loop

  //false formulas with right brackets not equal leftbrackets
  if(rightBracket != rightBracket)
    return false;

  //condition with the last idgits isn't number or ')'
  if( !isdigit (ch[len-1] ) && ch[len-1] != ')' )
    return false;

  //defaule condition
  return true;
}


//for moving temp
bool triangleMove(int &temp)
{

  //sin condition
  if(ch[temp] == 's' && ch[temp+1] == 'i' && ch[temp+2] == 'n' && ch[temp+3] == '(' && isdigit(ch[temp+4]) )
  {
    temp+=4;//for going to next element
    return true;
  }

  //cos condition
  else if(ch[temp] == 'c' && ch[temp+1] == 'o' && ch[temp+2] == 's' && ch[temp+3] == '(' && isdigit(ch[temp+4]) )
  {
    temp+=4;//for going to next element
    return true;
  }

  //tan condition
  else if(ch[temp] == 't' && ch[temp+1] == 'a' && ch[temp+2] == 'n' && ch[temp+3] == '(' && isdigit(ch[temp+4]) )
  {
    temp+=4;//for going to next element
    return true;
  }

  //defaul condition
  return false;
}

//examing triangle functions
bool triangle (int temp)
{

  //sin condition
  if(ch[temp] == 's' && ch[temp+1] == 'i' && ch[temp+2] == 'n' && ch[temp+3] == '(' && isdigit(ch[temp+4]) )
  {
    return true;
  }

  //cos condition
  else if(ch[temp] == 'c' && ch[temp+1] == 'o' && ch[temp+2] == 's' && ch[temp+3] == '(' && isdigit(ch[temp+4]) )
  {
    return true;
  }

  //tan condition
  else if(ch[temp] == 't' && ch[temp+1] == 'a' && ch[temp+2] == 'n' && ch[temp+3] == '(' && isdigit(ch[temp+4]) )
  {
    return true;
  }

  //defaul condition
  return false;
}

void increase (int order, int &len, int count)
{//for increaseing array's element
  int temp, temp2;

  //punt any digit

  for(temp2=0; temp2<count; temp2++)
{
  len++;//increase len by one for the new character

  for(temp=len;temp>order;temp--)
  {//increase array with one starting with last element
    ch[temp]=ch[temp-1];
  }
}
}//end increase function

void decrease (int order, int count)
{//for increaseing array's element
  int temp, temp2;
  int len = strlen(ch);
  for(temp2=0;temp2<count;temp2++)
{

  for(temp=order;temp<len;temp++)
  {//increase array with one starting with last element
    ch[temp]=ch[temp+1];
  }
  len--;//increase len by one for the new character
}
}//end increase function

void insert(int order, int &len, char ob)
{//for puting an element in some order

  //increase characters
  increase (order, len,1);
  //put requred element in its position
  ch[order] = ob;

}//end insert function

void smaller(int order, int &len, char ob)
{//for shorting two elements with one as ++ to be +

  //decrease
  decrease(order, 1);
  //put requred element in its position
  ch[order] = ob;

}//end smaller function

int getNumLen(double num)
{//for the lenght of a num to put it in a character

  int intPart,//for the integer part
    temp, //temprature variable
    numLen;//for the lenght of the num

  bool plus = false;

  double floatPart;//for the float part

  if(num<0)
  {
    plus = true;
    num*=-1;
  }


  //determine integer part
  intPart = intPartTemp = static_cast<int>(num);
  floatPart = floatPartTemp = num - intPart;

  //getting integer part lenght
  for(intLen=0;intPart>0;intPart/=10)
  {
    intLen++;
  }

  if(intLen == 0)
    intLen = 1;//for making a digit for 0

  //getting integer part lenght
  //initializing floatLen with 1 for '.'
  floatPart>0?floatLen=1:floatLen=0;
  for(temp= 1; floatPart!=0 && floatLen<10 ; floatLen++)
  {
    floatPart*=10;//put one digit in the integer part
    temp = static_cast<int>(floatPart) ;
    floatPart-=temp;//remove the digit
  }

  if(plus){
    intLen++;//increase digit for -
    intPart *=-1;
  }
  numLen = intLen + floatLen;  return numLen;
}//end getLength function

void convert(char carriage[], double num, int intLen, int intPart, int floatLen, double floatPart, int numLen, bool sign )
{
  int temp1, temp;
  int start = 0;

    //making the first position for 0 in the condition
    //of numbers less than 1

    if(numLen>0)
    {
      carriage[numLen]=0;
    }
    else
    {
      numLen=1;
      carriage[numLen]=0;
    }

    //negative conditions
  if(!sign){
    start ++;
    carriage[0] = '-';
  }


  //integer part
  for(temp=intLen-1;temp>=start;temp--)
  {
    temp1= intPart % 10 ;//getting the first digit
    carriage[temp]= temp1+48;//put the first digit

    intPart/=10; //remove the first digit
  }

  //floating part

  //move null to next position
  if(floatPart!=0){

    //intLen as null in this time is in intLen position
    carriage[intLen]='.';
    carriage[intLen + floatLen ]=0;

    //starting with intLen because of int part and .
  for(temp=intLen+1;temp<floatLen+intLen; temp++)
  {
    floatPart*=10;//put one digit in the integer part
    temp1 = floatPart;//get the digit and put it in integer variable
    carriage[temp]=temp1+48;//get the digit in the integer part
    floatPart-=temp1;//remove the digit
  }

  }//end if

}//end convert function

void replace ( double num, char var)
{//for replacing a variable with a numberical value
  int len = strlen(ch);
  int temp;

  for(temp=0;temp<len;temp++)
  {
    if(ch[temp]==var)
    {
      decrease(temp,1);//remove variable
      insertNum(temp, num);//replace variable with the number
    }//end if
  }//end for
}//end replace


double getFloatNum (int &position, int count)
{

  double num; //for the return

  int temp;//for looping
  int arrange;

  ten = 10;//decleration ten
  num = 0;//initialize num with 0
  arrange=1;

  //intger part
  for(temp=0; isdigit(ch[position]) && temp<count; temp++)
  {

    num = num + (ch[position++]-48)/pow(ten,static_cast<double>(arrange++));
  }

  position--;
  //because it will be increase with the loop
return num;
}//end getNum for floating


double getNum (int &position)
{

  double num, //for the return
      floatPart; // for floating parts

  double sign = 1;//for the numbers'sign 1 is positive

  ten = 10;//decleration ten
  num = 0;//initialize num with 0

  //because we start get the num from its first numerical digit
  if(ch[position]=='-')
    position++;

  if( (position>0 && ch[position-1] == '-') || (position==0 &&ch[position] =='-') )
  {
    sign = false;
  }

  //intger part
  while(isdigit(ch[position]))
  {
    num = num *10 + ch[position]-48;
    position++;
  }
  position--;//return to last numerical digit

  //because it will be increase with the loop

  if(ch[position+1]=='.')
  {
    position+=2; //for going to the num position
    floatPart = getFloatNum(position, 5);

    num = num + floatPart ;
  }

  if(!sign)
    num*=-1;

  return num;
}

bool check(int temp, double &num1 , double &num2, char &symbol)
{

  int len1,//for the lenght of num1
    len2;//for the lenght of num2


  num1 = getNum(temp);
  len1 = getNumLen(num1);

  while(isdigit(ch[temp]))
  temp++;

  temp--;//to be at the last digit

  if(ch[temp+1]!=0 && !isdigit(ch[temp+1]) )
  {

  //getting process symbol
  symbol = ch[++temp];

  //for going to next num after process symbol
  num2 = getNum (++temp);
  len2 = getNumLen (num2);


  return true;
  }//end if condition

  else
    return false;
}

void trigon_op(int &temp)
{

  double num,//result value
      insNum;//insert num

  int numLen;//the lenght of the number
    len = strlen(ch);
  //sin condition
  if(ch[temp]=='s' && ch[temp+1] =='i' && ch[temp+2] =='n')
  {
    //going for number position
    //three for s, i, n and one for '('
    temp+=4;

    //inside num
    insNum = getNum(temp);

    numLen= getNumLen(insNum);

    //return for the main positioin
    temp-=3+numLen;

    //the five are for s, i, n, (, )
    decrease(temp,numLen+5);

    num=sin(insNum);

    insertNum(temp, num);
    temp+=getNumLen(num);
  }

  //cos condition
  else if(ch[temp]=='c' && ch[temp+1] =='o' && ch[temp+2] =='s')
  {
    //going for number position
    //three for c, o, s and one for '('
    temp+=4;

    //inside num
    insNum = getNum(temp);

    numLen= getNumLen(insNum);

    //return for the main positioin
    temp-=3+numLen;

    //the five are for c, o, s, (, )
    decrease(temp,numLen+5);

    num=cos(insNum);

    insertNum(temp, num);

  }

  //tan condition
  else if(ch[temp]=='t' && ch[temp+1] =='a' && ch[temp+2] =='n')
  {
    //going for number position
    //three for t, a, n and one for '('
    temp+=4;

    //inside num
    insNum = getNum(temp);

    numLen= getNumLen(insNum);

    //return for the main positioin
    temp-=3+numLen;

    //the five are for t, a, n, (, )
    decrease(temp,numLen+5);

    num=tan(insNum);

    insertNum(temp, num);
  }
}

//for getting str and end values
void getBorders(int &str, int &end)
{
  int len = strlen(ch) -1 ;
  int temp;
  str=0;//initial value
  end = len;//initial value

  for(temp=0;temp<len;temp++)
  {

  if(temp>0 && ch[temp]=='(' && !isalpha(ch[temp-1]) )
    str=temp+1;

  else if(str > 0 && ch[temp]== ')' && !isalpha(ch[str-1]) )
  {
    end = temp;
    break;
  }

}//emd for}

void process (double num1, double num2, char symbol, int temp)
{//processing operations


  int len1 = getNumLen(num1),
     len2 = getNumLen(num2),//for num1 and num2 lenght
    len = strlen(ch);//for the size of array
    int count;//for the position of removing and insertion

  double num; // for the result

  if(symbol == '^')
    num = pow(num1,num2);

  else if(symbol == '*')
    num = num1*num2;

  else if(symbol == '/')
    num = num1/num2;

  else if(symbol == '+')
    num = num1+num2;

  else if(symbol == '-')
    num = num1+num2;// + because it will be taken as negative before

    //len1 for removing num1
    //len2 for removing num2
    //1 for removing symbol

  if(num2 >= 0 && num1 >=0) //in this condition the lenght of of num1 and num2 are real
    count = len1+len2;

  //in this condition the lenght of of num2 is real and num1 is with negative sign so we should remove it
  else if(num2 >= 0 && num1 <0)
    count = len1+len2;


  //in this condition the lenght of of num1 is real and num2 is with negative sign so we should remove it
  else if(num2 < 0 && num1 >=0)
    count = len1 + len2;

  //in this condition the lenght of of num1 and num2 are with negative signs so we should remove them
  else if(num2 < 0 && num1 <0)
  {
    count = len1 + len2 ;
    temp--;//to be at negativ sign
  }
  if(symbol != '-')
    count ++ ;

  //decrease ch form numbers are members of operation
  decrease(temp,count);


  insertNum(temp,num);
  //starting removing from the first digit of num1
    //as we set now on the last digit of num2

    //reedit the formula
    edit();
}

void semiMath(int str, int end, char ch[])
{
  int temp,
    zero = 0;//for getNum function

  char symbol;

  double num1, // for the first number for operating
      num2;//for the second number for operating

  len = end;

  //trigon function stage

  for(temp=str;temp<len;temp++)
  {
    if(triangle(temp))
    {
      trigon_op(temp);
      getBorders(str,end);
      temp = str -1;//return to first digit after increasing loop to process anothers
      len=end+1;
    }
  }
  //first stage
  len = end;
  for(temp=str;temp<len;temp++)
  {//starting covering the formula with loop

      if( (isdigit(ch[temp]) || ch[temp]=='-' ) && check(temp, num1, num2, symbol) )
      {
        if(symbol == '^')
        {
          process(num1,num2,symbol,temp);
          getBorders(str,end);
          temp = str -1;//return to first digit after increasing loop to process anothers
          len=end+1;}
      }
  }//end covering loop

  //second stage
  len = end;
  symbol = 0;//remove last symbol
  for(temp=str;temp<len;temp++)
  {//starting covering the formula with loop

      if( (isdigit(ch[temp]) || ch[temp]=='-' ) && check(temp, num1, num2, symbol) )
      {
        if(symbol == '*' || symbol == '/')
        {
          process(num1,num2,symbol,temp);
          getBorders(str,end);
          temp = str -1;//return to first digit after increasing loop to process anothers
          len=end;
        }
      }
  }//end covering loop

  //third stage
  len = end;
  symbol = 0;//remove last symbol
  for(temp=str;temp<len;temp++)
  {//starting covering the formula with loop

      if( (isdigit(ch[temp]) || ch[temp]=='-' ) && check(temp, num1, num2, symbol) )
      {
        if(symbol == '+' || symbol == '-')
        {
          process(num1,num2,symbol,temp);
          getBorders(str,end);
          temp = str -1;//return to first digit after increasing loop to process anothers
          len=end;
        }
      }
  }//end covering loop

}//end semi math

double math (char ch[], double x)
{
  int len = strlen(ch) ,//getting carachters' lenght
    temp, //temprature value
    zero = 0,
    end ;

  double num;//for the final number

  edit();//edit formula to be adaptable to computing rules


  //loop for detemine str and end
if(exam())
{
for(temp = 0; temp <len; temp++)
{
  getBorders(str,end);

  semiMath(str, end,ch);

  len = strlen(ch);

  //if condition for removind ( ) after mathing
  if(str !=0)
  {
    getBorders(str,end);

    decrease(str-1,1);
    decrease(end-1 ,1);
    //end -1 because ')' will decrease one after removing (

  }//end if condition
}
  //getting final result
  num=getNum(zero);

  return num;
}

else
  throw invalid_argument(
  "Your formula is out of mathimatics rules");

}//end math function

void insertNum(int order, double num)
{//for insert a num to a character array
  int temp, numLen;
  int len;
   numLen = getNumLen(num);//determine the num's lenght
  bool sign;//for negativ conditions

   len = strlen(ch);

   if(num>=0)
     sign = true;
   else
     sign = false;

  convert(carriage,num,intLen,intPartTemp,floatLen,floatPartTemp, numLen, sign);

  //negative condition


  //starting loop with the last because it will be increase
  for(temp = numLen-1; temp>=0 ; temp--)
  {

    increase(order, len,1);
    ch[order] = carriage [temp];//tranport from carriage array
  }

}//end insert num
/////////////////////////////////////////////////////////////

public:

double getResult()
{
  setInfo();
  double num = math(ch,value);
  return num;
}

double getResult(char ch[], double value)
{
  double num = math(ch,value);
  return num;
}

};//end calc class

void main ()
{

  calc test;
  while(cout<<"= "<<test.getResult()<<endl<<endl<<endl);

}

				
			

توضیحات:

صورت سوال:

برنامه ماشین حساب مهندسی در C++

ماشین حساب مهندسی در C++ که قابلیت های پیشرفته ای مثل محاسبه سینوس ، کسینوس ، تانژانت ، کتانژانت ، ضرب ماتریس ، انتگرال ، فاکتوریل ، جمع ، ضرب ، تقسیم ، منها ، محاسبه درصد و.. را دارد.

شما میتوانید سوالات خود را از طریق ایمیل پشتیبانی – تماس با ما – یا در قسمت نظرات سوال خود را بپرسید.

موفق باشید

A.J

پست های مرتبط:

اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها