شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

برنامه ساخت منو در C++
شناسه پست: 4520
بازدید: 5867

برنامه ساخت منو در C++

				
					#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include <dos.h>
#include<graphics.h>
     
//Menu Global Item
#define pixTOrc(x) (8*(x-1)) //convert pixel into row and col format
#define INC 5 //Increment Distance Between Menu Items
#define ROW 15 //Row Value for Menu Item
#define COL 8 //Column Value for Menu Item
#define MAXMENU 5 //Total menu items
							
// To display the Inventory Main menu options
typedef char option[20];
option MMenu[]= {
       "View Account",
				"Transactions",
				"New Accont",
				"Edit Account",
				"Quit"
		   };
// Function to displays all the menu prompt messages from the pointer array of option a[]
void normalvideo(int x,int y,char *str)
{
  x=pixTOrc(x);
  y=pixTOrc(y);
  outtextxy(x,y,str);
}
// Function to move the cursor on the menu prompt with a reverse video color      
void selectedMenu(int x,int y,char *str)
{
  x=pixTOrc(x);
  y=pixTOrc(y);
  setcolor(5); //Selected Item Color
  sound(400);
  delay(100);
  nosound();
  outtextxy(x,y,str);
  setcolor(WHITE); //Unselected Item Color
  sound(500);
  delay(100);
  nosound();
}
//Keep Track of which arrow key is pressed
char menu()
{
  settextstyle(TRIPLEX_FONT,HORIZ_DIR,2);
  setcolor(WHITE); //Initial Menu Item Color
  int i,done;
  for(i = 1; i < MAXMENU; i++)
  normalvideo(COL, (i*INC)+ROW, MMenu[i]);
  selectedMenu(COL,ROW, MMenu[0]);
  i = done = 0;
  do
  {
   /**Status Bar Code**/
   setfillstyle(SOLID_FILL,BLUE);
   settextstyle(SMALL_FONT,HORIZ_DIR,5);
   bar(pixTOrc(2),pixTOrc(52.5),pixTOrc(75),pixTOrc(55));
   setcolor(LIGHTCYAN);
   switch(i)
   {
    case 0 : outtextxy(pixTOrc(5),pixTOrc(52.75),"View Account --> View Detail of an account");
         break;
    case 1 : outtextxy(pixTOrc(5),pixTOrc(52.75),"Transactions --> Do transaction Debit/Credit");
     		 break;
 
  
    case 2 : outtextxy(pixTOrc(5),pixTOrc(52.75),"New Accont --> Create a new account for customer");
         break;
    case 3 : outtextxy(pixTOrc(5),pixTOrc(52.75),"Edit Account --> Edit an existing account");
         break;
    case 4 : outtextxy(pixTOrc(5),pixTOrc(52.75),"Close the Program");
         break;
   }
   /**status Bar ends**/
   setcolor(WHITE);
   settextstyle(TRIPLEX_FONT,HORIZ_DIR,2);
   int key = getch();
   switch (key)
   {
     case 00: key = getch();
      switch (key)
      {
        case 72: normalvideo(COL, (i*INC)+ROW, MMenu[i]);
     	     i--;
       		   if (i == -1)
              i = MAXITEM-1;
              selectedMenu(COL,(i*INC)+ROW,MMenu[i]);
            break;
        case 80: normalvideo(COL, (i*INC)+ROW, MMenu[i]);
      	     i++;
      	     if (i == MAXITEM)
              i = 0;
              selectedMenu(COL, (i*INC)+ROW, MMenu[i]);
            break;
      }
      break;
     case 13: done = 1;
   }
  }
  while (!done);
  return(i+49);
}
//This part you can use for main functionality of the menu
void mainArea()
{
  setcolor(BLUE);
  outtextxy(pixTOrc(30),pixTOrc(20),"https://sourcea.ir/");
  setcolor(YELLOW);
}
/* Code for displaying the main menu*/
void call_menu()
{
  char choice;
  do
  {
   choice = menu();
   switch (choice)
   {
     case '1': setcolor(BLUE);
          outtextxy(pixTOrc(40),pixTOrc(15),"View Account");
          mainArea();
          getch();
          setfillstyle(SOLID_FILL,LIGHTGRAY);
          bar(pixTOrc(28),pixTOrc(14),pixTOrc(75),pixTOrc(50));
          mainArea();
          break;
    	case '2':
          setcolor(BLUE);
    	     outtextxy(pixTOrc(40),pixTOrc(15),"Transactions");
    	     mainArea();
    	     getch();
    	     setfillstyle(SOLID_FILL,LIGHTGRAY);
    	     bar(pixTOrc(28),pixTOrc(14),pixTOrc(75),pixTOrc(50));
    	     mainArea();
    	     break;
    	case '3':
    	     setcolor(BLUE);
    	     outtextxy(pixTOrc(40),pixTOrc(15),"New Accont");
    	     mainArea();
    	     getch();
    	     setfillstyle(SOLID_FILL,LIGHTGRAY);
    	     bar(pixTOrc(28),pixTOrc(14),pixTOrc(75),pixTOrc(50));
    	     mainArea();
    	     break;
    	case '4':
    	     setcolor(BLUE);
    	     outtextxy(pixTOrc(40),pixTOrc(15),"Edit Account");
    	     mainArea();
    	     getch();
    	     setfillstyle(SOLID_FILL,LIGHTGRAY);
    	     bar(pixTOrc(28),pixTOrc(14),pixTOrc(75),pixTOrc(50));
    	     mainArea();
    	     break;
    	case '5':  //Close the project
    	     setcolor(BLUE);
    	     outtextxy(pixTOrc(40),pixTOrc(15),"Quit");
    	     mainArea();
    	     delay(1000);
    	     setfillstyle(SOLID_FILL,LIGHTGRAY);
    	     bar(pixTOrc(28),pixTOrc(14),pixTOrc(75),pixTOrc(50));
    	     mainArea();
    	     goto exit;
   }
  } while (choice != MAXITEM);
exit:
} 
void main()
{
  int i,j;
  int gd=DETECT,gm=0;
  initgraph(&gd,&gm,"C:\\TC\\BGI");
  setcolor(BLACK);
  rectangle(0,0,640,480);
  setfillstyle(SOLID_FILL,LIGHTGRAY);
  bar(2,1,637,478);
  setfillstyle(SOLID_FILL,BLACK);
  bar(1,3,637,50);
  settextstyle(BOLD_FONT,HORIZ_DIR,2);
  setcolor(YELLOW);
  outtextxy(pixTOrc(12),pixTOrc(1)," BANKING SYSTEM PROJECT ");
  setfillstyle(CLOSE_DOT_FILL,DARKGRAY);
  bar(pixTOrc(7),pixTOrc(14),pixTOrc(25),pixTOrc(50));
  call_menu();
  closegraph();
}
//------------sourcea.ir----------------------------------//

				
			

توضیحات:

صورت سوال:

برنامه ساخت منو در C++

این برنامه یک منو با گزینه های قابل تغییر در قسمت چپ CMD می‌سازد!

شما میتوانید سوالات خود را از طریق ایمیل پشتیبانی – تماس با ما – یا در قسمت نظرات سوال خود را بپرسید.

موفق باشید

A.J

پست های مرتبط:

اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها