شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

برنامه ماشین حساب مهندسی در C++
شناسه پست: 776
بازدید: 846

برنامه ماشین حساب مهندسی در C++

دارای امکانات زیر:

سینوس ، کسینوس ، تانژانت ، کتانژانت ،‌جمع ، تفریق ، ضرب ، تقسیم ، رایکال ، ساختار کلاس و …

(826 خط کد)!

				
					
#include<iostream>
//main library
#include<math.h>
// for mathimatics function
#include<stdexcpt.h>
//for exeption conditions

using namespace std;

class calc
{
private:
  int len,//for the length of array
    intPartTemp,//for using its value
    intLen,//for the len of integer part
    floatLen,//for the len of float part
    ten,//for pow function
    str;//for deter mine starting point

  double value,//for the value of mid
    floatPartTemp,//for getting floating part of numbers for converting
    x; // for the value of variable x

  char ch[1000] ;//charchters for saving formulas
  char carriage[100];//for putting num in it as a caracter
  char copy [1000];//for saving user formula

//getting information form user
  void setInfo()
{
  cin.getline(copy,1000);//getting formulas from user
  copyArray(copy, ch);//copy array to save its value
  replace(x,'x');//replacing variable x with its value
}

void copyArray (char main [], char copy [] )
{
  //getting main array lenght
  int len = strlen(main);
  int temp;

  //it counts to null because of null
  for(temp=0;temp<=len;temp++)
  {
    copy[temp] = main[temp];
  }
}


//editing formulas to be adaptable to computing rules
void edit()
{//star edit
  int temp;

  len = strlen(ch);

  for(temp=0;temp<len;temp++)
  {//loop for cover all characters

    //the condition there is two variables after them thelf without *
     if(!triangleMove(temp) && isalpha(ch[temp]) && isalpha(ch[temp+1]) )
      //not triangle to make sure they aren't triangle functions
      insert(temp,len,'*');

    //the condition when there is a number and after it a variable without *
    else if(temp!=0 && isalpha(ch[temp]) && isdigit(ch[temp-1]))
      insert(temp,len,'*');

    //the condition there is two parentheses after them thelf without *
    else if(temp!=0 && ch[temp] == '(' && ch[temp-1] ==')' )
      insert(temp,len,'*');

    //the condition when there is a number before (
    else if(temp!=0 && ch[temp] == '(' && isdigit(ch[temp-1]) )
    insert(temp,len,'*');

    else if( ( ch[temp]=='.' && temp == 0) || ( temp>0 && ch[temp] == '.' && !isdigit( (ch[temp-1]) ) ) )
      insert(temp,len,'0');

    //the condition when there is ++
    else if( ch[temp] == '+' && ch[temp+1] =='+' )
      smaller(temp,len,'+');

    //the condition when there is ++
    else if( ch[temp] == '+' && ch[temp+1] =='-' )
      smaller(temp,len,'-');

    //the condition when there is ++
    else if( ch[temp] == '-' && ch[temp+1] =='-' )
      smaller(temp,len,'+');

    //the condition when there is ++
    else if( ch[temp] == '-' && ch[temp+1] =='+' )
      smaller(temp,len,'-');

  }//end loop of coverting

  //the condition when first digit is +
  if(ch[0]=='+')
    decrease(0,1);

}//end edit

//for examing formulas from being out of math rules
bool exam ()
{
  int leftBracket=0,//for count left brackts
    rightBracket=0,//for count right brackt
    len = strlen(ch), // for array lenght
    temp;//temprature variable

  for(temp = 0; temp<len; temp++)
  {
    //continue defaule condition of being number
    if( isdigit(ch[temp]) )
      continue;

    //count left brackets
    else if(ch[temp] == '(')
      leftBracket ++;

    //count right brackets
    else if(ch[temp] == ')')
      rightBracket ++;

    //the condition of being two mathimatics symbols after themself
    else if( !isalpha(ch[temp]) && !isalpha(ch[temp+1]) && !isdigit(ch[temp+1]) )
      return false;

  }//end covering loop

  //false formulas with right brackets not equal leftbrackets
  if(rightBracket != rightBracket)
    return false;

  //condition with the last idgits isn't number or ')'
  if( !isdigit (ch[len-1] ) && ch[len-1] != ')' )
    return false;

  //defaule condition
  return true;
}


//for moving temp
bool triangleMove(int &temp)
{

  //sin condition
  if(ch[temp] == 's' && ch[temp+1] == 'i' && ch[temp+2] == 'n' && ch[temp+3] == '(' && isdigit(ch[temp+4]) )
  {
    temp+=4;//for going to next element
    return true;
  }

  //cos condition
  else if(ch[temp] == 'c' && ch[temp+1] == 'o' && ch[temp+2] == 's' && ch[temp+3] == '(' && isdigit(ch[temp+4]) )
  {
    temp+=4;//for going to next element
    return true;
  }

  //tan condition
  else if(ch[temp] == 't' && ch[temp+1] == 'a' && ch[temp+2] == 'n' && ch[temp+3] == '(' && isdigit(ch[temp+4]) )
  {
    temp+=4;//for going to next element
    return true;
  }

  //defaul condition
  return false;
}

//examing triangle functions
bool triangle (int temp)
{

  //sin condition
  if(ch[temp] == 's' && ch[temp+1] == 'i' && ch[temp+2] == 'n' && ch[temp+3] == '(' && isdigit(ch[temp+4]) )
  {
    return true;
  }

  //cos condition
  else if(ch[temp] == 'c' && ch[temp+1] == 'o' && ch[temp+2] == 's' && ch[temp+3] == '(' && isdigit(ch[temp+4]) )
  {
    return true;
  }

  //tan condition
  else if(ch[temp] == 't' && ch[temp+1] == 'a' && ch[temp+2] == 'n' && ch[temp+3] == '(' && isdigit(ch[temp+4]) )
  {
    return true;
  }

  //defaul condition
  return false;
}

void increase (int order, int &len, int count)
{//for increaseing array's element
  int temp, temp2;

  //punt any digit

  for(temp2=0; temp2<count; temp2++)
{
  len++;//increase len by one for the new character

  for(temp=len;temp>order;temp--)
  {//increase array with one starting with last element
    ch[temp]=ch[temp-1];
  }
}
}//end increase function

void decrease (int order, int count)
{//for increaseing array's element
  int temp, temp2;
  int len = strlen(ch);
  for(temp2=0;temp2<count;temp2++)
{

  for(temp=order;temp<len;temp++)
  {//increase array with one starting with last element
    ch[temp]=ch[temp+1];
  }
  len--;//increase len by one for the new character
}
}//end increase function

void insert(int order, int &len, char ob)
{//for puting an element in some order

  //increase characters
  increase (order, len,1);
  //put requred element in its position
  ch[order] = ob;

}//end insert function

void smaller(int order, int &len, char ob)
{//for shorting two elements with one as ++ to be +

  //decrease
  decrease(order, 1);
  //put requred element in its position
  ch[order] = ob;

}//end smaller function

int getNumLen(double num)
{//for the lenght of a num to put it in a character

  int intPart,//for the integer part
    temp, //temprature variable
    numLen;//for the lenght of the num

  bool plus = false;

  double floatPart;//for the float part

  if(num<0)
  {
    plus = true;
    num*=-1;
  }


  //determine integer part
  intPart = intPartTemp = static_cast<int>(num);
  floatPart = floatPartTemp = num - intPart;

  //getting integer part lenght
  for(intLen=0;intPart>0;intPart/=10)
  {
    intLen++;
  }

  if(intLen == 0)
    intLen = 1;//for making a digit for 0

  //getting integer part lenght
  //initializing floatLen with 1 for '.'
  floatPart>0?floatLen=1:floatLen=0;
  for(temp= 1; floatPart!=0 && floatLen<10 ; floatLen++)
  {
    floatPart*=10;//put one digit in the integer part
    temp = static_cast<int>(floatPart) ;
    floatPart-=temp;//remove the digit
  }

  if(plus){
    intLen++;//increase digit for -
    intPart *=-1;
  }
  numLen = intLen + floatLen;  return numLen;
}//end getLength function

void convert(char carriage[], double num, int intLen, int intPart, int floatLen, double floatPart, int numLen, bool sign )
{
  int temp1, temp;
  int start = 0;

    //making the first position for 0 in the condition
    //of numbers less than 1

    if(numLen>0)
    {
      carriage[numLen]=0;
    }
    else
    {
      numLen=1;
      carriage[numLen]=0;
    }

    //negative conditions
  if(!sign){
    start ++;
    carriage[0] = '-';
  }


  //integer part
  for(temp=intLen-1;temp>=start;temp--)
  {
    temp1= intPart % 10 ;//getting the first digit
    carriage[temp]= temp1+48;//put the first digit

    intPart/=10; //remove the first digit
  }

  //floating part

  //move null to next position
  if(floatPart!=0){

    //intLen as null in this time is in intLen position
    carriage[intLen]='.';
    carriage[intLen + floatLen ]=0;

    //starting with intLen because of int part and .
  for(temp=intLen+1;temp<floatLen+intLen; temp++)
  {
    floatPart*=10;//put one digit in the integer part
    temp1 = floatPart;//get the digit and put it in integer variable
    carriage[temp]=temp1+48;//get the digit in the integer part
    floatPart-=temp1;//remove the digit
  }

  }//end if

}//end convert function

void replace ( double num, char var)
{//for replacing a variable with a numberical value
  int len = strlen(ch);
  int temp;

  for(temp=0;temp<len;temp++)
  {
    if(ch[temp]==var)
    {
      decrease(temp,1);//remove variable
      insertNum(temp, num);//replace variable with the number
    }//end if
  }//end for
}//end replace


double getFloatNum (int &position, int count)
{

  double num; //for the return

  int temp;//for looping
  int arrange;

  ten = 10;//decleration ten
  num = 0;//initialize num with 0
  arrange=1;

  //intger part
  for(temp=0; isdigit(ch[position]) && temp<count; temp++)
  {

    num = num + (ch[position++]-48)/pow(ten,static_cast<double>(arrange++));
  }

  position--;
  //because it will be increase with the loop
return num;
}//end getNum for floating


double getNum (int &position)
{

  double num, //for the return
      floatPart; // for floating parts

  double sign = 1;//for the numbers'sign 1 is positive

  ten = 10;//decleration ten
  num = 0;//initialize num with 0

  //because we start get the num from its first numerical digit
  if(ch[position]=='-')
    position++;

  if( (position>0 && ch[position-1] == '-') || (position==0 &&ch[position] =='-') )
  {
    sign = false;
  }

  //intger part
  while(isdigit(ch[position]))
  {
    num = num *10 + ch[position]-48;
    position++;
  }
  position--;//return to last numerical digit

  //because it will be increase with the loop

  if(ch[position+1]=='.')
  {
    position+=2; //for going to the num position
    floatPart = getFloatNum(position, 5);

    num = num + floatPart ;
  }

  if(!sign)
    num*=-1;

  return num;
}

bool check(int temp, double &num1 , double &num2, char &symbol)
{

  int len1,//for the lenght of num1
    len2;//for the lenght of num2


  num1 = getNum(temp);
  len1 = getNumLen(num1);

  while(isdigit(ch[temp]))
  temp++;

  temp--;//to be at the last digit

  if(ch[temp+1]!=0 && !isdigit(ch[temp+1]) )
  {

  //getting process symbol
  symbol = ch[++temp];

  //for going to next num after process symbol
  num2 = getNum (++temp);
  len2 = getNumLen (num2);


  return true;
  }//end if condition

  else
    return false;
}

void trigon_op(int &temp)
{

  double num,//result value
      insNum;//insert num

  int numLen;//the lenght of the number
    len = strlen(ch);
  //sin condition
  if(ch[temp]=='s' && ch[temp+1] =='i' && ch[temp+2] =='n')
  {
    //going for number position
    //three for s, i, n and one for '('
    temp+=4;

    //inside num
    insNum = getNum(temp);

    numLen= getNumLen(insNum);

    //return for the main positioin
    temp-=3+numLen;

    //the five are for s, i, n, (, )
    decrease(temp,numLen+5);

    num=sin(insNum);

    insertNum(temp, num);
    temp+=getNumLen(num);
  }

  //cos condition
  else if(ch[temp]=='c' && ch[temp+1] =='o' && ch[temp+2] =='s')
  {
    //going for number position
    //three for c, o, s and one for '('
    temp+=4;

    //inside num
    insNum = getNum(temp);

    numLen= getNumLen(insNum);

    //return for the main positioin
    temp-=3+numLen;

    //the five are for c, o, s, (, )
    decrease(temp,numLen+5);

    num=cos(insNum);

    insertNum(temp, num);

  }

  //tan condition
  else if(ch[temp]=='t' && ch[temp+1] =='a' && ch[temp+2] =='n')
  {
    //going for number position
    //three for t, a, n and one for '('
    temp+=4;

    //inside num
    insNum = getNum(temp);

    numLen= getNumLen(insNum);

    //return for the main positioin
    temp-=3+numLen;

    //the five are for t, a, n, (, )
    decrease(temp,numLen+5);

    num=tan(insNum);

    insertNum(temp, num);
  }
}

//for getting str and end values
void getBorders(int &str, int &end)
{
  int len = strlen(ch) -1 ;
  int temp;
  str=0;//initial value
  end = len;//initial value

  for(temp=0;temp<len;temp++)
  {

  if(temp>0 && ch[temp]=='(' && !isalpha(ch[temp-1]) )
    str=temp+1;

  else if(str > 0 && ch[temp]== ')' && !isalpha(ch[str-1]) )
  {
    end = temp;
    break;
  }

}//emd for}

void process (double num1, double num2, char symbol, int temp)
{//processing operations


  int len1 = getNumLen(num1),
     len2 = getNumLen(num2),//for num1 and num2 lenght
    len = strlen(ch);//for the size of array
    int count;//for the position of removing and insertion

  double num; // for the result

  if(symbol == '^')
    num = pow(num1,num2);

  else if(symbol == '*')
    num = num1*num2;

  else if(symbol == '/')
    num = num1/num2;

  else if(symbol == '+')
    num = num1+num2;

  else if(symbol == '-')
    num = num1+num2;// + because it will be taken as negative before

    //len1 for removing num1
    //len2 for removing num2
    //1 for removing symbol

  if(num2 >= 0 && num1 >=0) //in this condition the lenght of of num1 and num2 are real
    count = len1+len2;

  //in this condition the lenght of of num2 is real and num1 is with negative sign so we should remove it
  else if(num2 >= 0 && num1 <0)
    count = len1+len2;


  //in this condition the lenght of of num1 is real and num2 is with negative sign so we should remove it
  else if(num2 < 0 && num1 >=0)
    count = len1 + len2;

  //in this condition the lenght of of num1 and num2 are with negative signs so we should remove them
  else if(num2 < 0 && num1 <0)
  {
    count = len1 + len2 ;
    temp--;//to be at negativ sign
  }
  if(symbol != '-')
    count ++ ;

  //decrease ch form numbers are members of operation
  decrease(temp,count);


  insertNum(temp,num);
  //starting removing from the first digit of num1
    //as we set now on the last digit of num2

    //reedit the formula
    edit();
}

void semiMath(int str, int end, char ch[])
{
  int temp,
    zero = 0;//for getNum function

  char symbol;

  double num1, // for the first number for operating
      num2;//for the second number for operating

  len = end;

  //trigon function stage

  for(temp=str;temp<len;temp++)
  {
    if(triangle(temp))
    {
      trigon_op(temp);
      getBorders(str,end);
      temp = str -1;//return to first digit after increasing loop to process anothers
      len=end+1;
    }
  }
  //first stage
  len = end;
  for(temp=str;temp<len;temp++)
  {//starting covering the formula with loop

      if( (isdigit(ch[temp]) || ch[temp]=='-' ) && check(temp, num1, num2, symbol) )
      {
        if(symbol == '^')
        {
          process(num1,num2,symbol,temp);
          getBorders(str,end);
          temp = str -1;//return to first digit after increasing loop to process anothers
          len=end+1;}
      }
  }//end covering loop

  //second stage
  len = end;
  symbol = 0;//remove last symbol
  for(temp=str;temp<len;temp++)
  {//starting covering the formula with loop

      if( (isdigit(ch[temp]) || ch[temp]=='-' ) && check(temp, num1, num2, symbol) )
      {
        if(symbol == '*' || symbol == '/')
        {
          process(num1,num2,symbol,temp);
          getBorders(str,end);
          temp = str -1;//return to first digit after increasing loop to process anothers
          len=end;
        }
      }
  }//end covering loop

  //third stage
  len = end;
  symbol = 0;//remove last symbol
  for(temp=str;temp<len;temp++)
  {//starting covering the formula with loop

      if( (isdigit(ch[temp]) || ch[temp]=='-' ) && check(temp, num1, num2, symbol) )
      {
        if(symbol == '+' || symbol == '-')
        {
          process(num1,num2,symbol,temp);
          getBorders(str,end);
          temp = str -1;//return to first digit after increasing loop to process anothers
          len=end;
        }
      }
  }//end covering loop

}//end semi math

double math (char ch[], double x)
{
  int len = strlen(ch) ,//getting carachters' lenght
    temp, //temprature value
    zero = 0,
    end ;

  double num;//for the final number

  edit();//edit formula to be adaptable to computing rules


  //loop for detemine str and end
if(exam())
{
for(temp = 0; temp <len; temp++)
{
  getBorders(str,end);

  semiMath(str, end,ch);

  len = strlen(ch);

  //if condition for removind ( ) after mathing
  if(str !=0)
  {
    getBorders(str,end);

    decrease(str-1,1);
    decrease(end-1 ,1);
    //end -1 because ')' will decrease one after removing (

  }//end if condition
}
  //getting final result
  num=getNum(zero);

  return num;
}

else
  throw invalid_argument(
  "Your formula is out of mathimatics rules");

}//end math function

void insertNum(int order, double num)
{//for insert a num to a character array
  int temp, numLen;
  int len;
   numLen = getNumLen(num);//determine the num's lenght
  bool sign;//for negativ conditions

   len = strlen(ch);

   if(num>=0)
     sign = true;
   else
     sign = false;

  convert(carriage,num,intLen,intPartTemp,floatLen,floatPartTemp, numLen, sign);

  //negative condition


  //starting loop with the last because it will be increase
  for(temp = numLen-1; temp>=0 ; temp--)
  {

    increase(order, len,1);
    ch[order] = carriage [temp];//tranport from carriage array
  }

}//end insert num
/////////////////////////////////////////////////////////////

public:

double getResult()
{
  setInfo();
  double num = math(ch,value);
  return num;
}

double getResult(char ch[], double value)
{
  double num = math(ch,value);
  return num;
}

};//end calc class

void main ()
{

  calc test;
  while(cout<<"= "<<test.getResult()<<endl<<endl<<endl);

}

				
			

توضیحات:

صورت سوال:

برنامه ماشین حساب مهندسی در C++

این کد در سایت هایی با زبان انگلیسی و … موجود هست و ما فقط برای راحتی شما در پیدا کردن کد  ، این کد را در سایت قرار داده‌ایم

این برنامه قابلیت های فراوانی مثل یک ماشین حساب مهندسی دارد و محاسبه هرگونه عبارت ریاضی را برای شما انجام خواهد داد

این ماشین حساب با زبان C++ با کلاس و شی گرایی نوشته شده.

در صورت داشتن سوال میتوانید با ایمیل پشتیبانی در ارتباط باشید یا پیام خود را در قسمت زیر ارسال کنید.

موفق باشید

A.J

اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها