شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

برنامه (سورس) بازی دوز در C++
شناسه پست: 1560
بازدید: 1018
				
					/**********************************
      SOURCEA.IR
**********************************/
#include <iostream.h>
#include <string.h>
#include <conio.h>

char square[10] = {'o','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
int checkwin();
void board();

int main()
{
	int player = 1,i,choice;
	char mark;
	clrscr();
	do
	{
		board();
		player=(player%2)?1:2;
		cout << "Player " << player << ", enter a number: ";
		cin >> choice;
		mark=(player == 1) ? 'X' : 'O';
		if (choice == 1 && square[1] == '1')
			square[1] = mark;
		else if (choice == 2 && square[2] == '2')
			square[2] = mark;
		else if (choice == 3 && square[3] == '3')
			square[3] = mark;
		else if (choice == 4 && square[4] == '4')
			square[4] = mark;
		else if (choice == 5 && square[5] == '5')
			square[5] = mark;
		else if (choice == 6 && square[6] == '6')
			square[6] = mark;
		else if (choice == 7 && square[7] == '7')
			square[7] = mark;
		else if (choice == 8 && square[8] == '8')
			square[8] = mark;
		else if (choice == 9 && square[9] == '9')
			square[9] = mark;
		else
		{
			cout<<"Invalid move ";
			player--;
			getch();
		}
		i=checkwin();
		player++;
	}while(i==-1);
	board();
	if(i==1)
		cout<<"==>\aPlayer "<<--player<<" win ";
	else
		cout<<"==>\aGame draw";
	getch();
	return 0;
}
/*********************************************
	FUNCTION TO RETURN GAME STATUS
	1 FOR GAME IS OVER WITH RESULT
	-1 FOR GAME IS IN PROGRESS
	O GAME IS OVER AND NO RESULT
**********************************************/

int checkwin()
{
	if (square[1] == square[2] && square[2] == square[3])
		return 1;
	else if (square[4] == square[5] && square[5] == square[6])
		return 1;
	else if (square[7] == square[8] && square[8] == square[9])
		return 1;
	else if (square[1] == square[4] && square[4] == square[7])
		return 1;
	else if (square[2] == square[5] && square[5] == square[8])
		return 1;
	else if (square[3] == square[6] && square[6] == square[9])
		return 1;
	else if (square[1] == square[5] && square[5] == square[9])
		return 1;
	else if (square[3] == square[5] && square[5] == square[7])
		return 1;
	else if (square[1] != '1' && square[2] != '2' && square[3] != '3' && square[4] != '4' && square[5] != '5' && square[6] != '6' && square[7] != '7' && square[8] != '8' && square[9] != '9')
		return 0;
	else
		return -1;
}


/*******************************************************************
   FUNCTION TO DRAW BOARD OF TIC TAC TOE WITH PLAYERS MARK
********************************************************************/


void board()
{
	clrscr();
	cout << "\n\n\tTic Tac Toe\n\n";
	cout << "Player 1 (X) - Player 2 (O)" << endl << endl;
	cout << endl;
	cout << "   |   |   " << endl;
	cout << " " << square[1] << " | " << square[2] << " | " << square[3] << endl;
	cout << "_____|_____|_____" << endl;
	cout << "   |   |   " << endl;
	cout << " " << square[4] << " | " << square[5] << " | " << square[6] << endl;
	cout << "_____|_____|_____" << endl;
	cout << "   |   |   " << endl;
	cout << " " << square[7] << " | " << square[8] << " | " << square[9] << endl;
	cout << "   |   |   " << endl << endl;
}

/*******************************************************************
				END OF PROJECT
********************************************************************/

				
			

توضیحات:

صورت سوال:

برنامه (سورس) بازی دوز در C++

این برنامه (سورس) بازی دوز را پیاده سازی کرده و در هر مرحله کاربر یک خانه را انتخاب و آن خانه برای آن کاربر رزرو میشود.

موفق باشید

A.J

اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها