شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

برنامه (سیستم) مدیریت پارکینگ در C++
شناسه پست: 1743
بازدید: 624
				
					//sourcea.ir
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <windows.h>
using namespace std;
#define CAR 1
#define SCOOTER 2

struct vehicle
{
	int num ;
	int row ;
	int col ;
 int type ;
} ;

int parkinfo[4][10] ;
int vehcount ;
int carcount ;
int scootercount ;

void display( ) ;
void changecol ( struct vehicle * ) ;
struct vehicle * add ( int, int, int, int ) ;
void del ( struct vehicle * ) ;
void getfreerowcol ( int, int * ) ;
void getrcbyinfo ( int, int, int * ) ;
void show( ) ;

void changecol ( struct vehicle *v )
{
	v -> col = v -> col - 1 ;
}
struct vehicle * add ( int t, int num, int row, int col )
{
  struct vehicle *v ;

  v = ( struct vehicle * ) malloc ( sizeof ( struct vehicle ) ) ;

  v -> type = t ;
  v -> row = row ;
  v -> col = col ;

	 if ( t == CAR )
   carcount++ ;
  else
  	scootercount++ ;

  vehcount++ ;
	 parkinfo[row][col] = num ;

  return v ;
}
void del ( struct vehicle *v )
{
 int c ;

	for ( c = v -> col ; c < 9 ; c++ )
	 parkinfo[v -> row][c] = parkinfo[v -> row][c+1] ;

	parkinfo[v -> row][c] = 0 ;

	if ( v -> type == CAR )
  carcount-- ;
 else
  scootercount-- ;

	vehcount-- ;
}

void getfreerowcol ( int type, int *arr )
{
 int r, c, fromrow = 0, torow = 2 ;

 if ( type == SCOOTER )
 {
  fromrow += 2 ;
  torow += 2 ;
 }

	for ( r = fromrow ; r < torow ; r++ )
	{
		for ( c = 0 ; c < 10 ; c++ )
		{
			if ( parkinfo[r][c] == 0 )
			{
				arr[0] = r ;
				arr[1] = c ;
    return ;
			}
		}
	}

	if ( r == 2 || r == 4 )
	{
  	arr[0] = -1 ;
  arr[1] = -1 ;
 }
}
void getrcbyinfo ( int type, int num, int *arr )
{
 int r, c, fromrow = 0, torow = 2 ;

 if ( type == SCOOTER )
	{
  fromrow += 2 ;
  torow += 2 ;
	}

	for ( r = fromrow ; r < torow ; r++ )
	{
		for ( c = 0 ; c < 10 ; c++ )
		{
			if ( parkinfo[r][c] == num )
			{
				arr[0] = r ;
				arr[1] = c ;
    return ;
			}
		}
	}

	if ( r == 2 || r == 4 )
	{
		arr[0] = -1 ;
		arr[1] = -1 ;
	}
}
void display( )
{
 int r, c ;

 printf ( "Cars ->\n" ) ;

 for ( r = 0 ; r < 4 ; r++ )
 {
  if ( r == 2 )
		 printf ( "Scooters ->\n" ) ;

  for ( c = 0 ; c < 10 ; c++ )
   printf ( "%d\t", parkinfo[r][c] ) ;
  printf ( "\n" ) ;
	}
}

int main( )
{
	int choice, type, number, row = 0, col = 0 ;
	int i, tarr[2] ;
	int finish = 1 ;
	struct vehicle *car[2][10] ;
	struct vehicle *scooter[2][10] ;

 system ( "cls" ) ;
	while ( finish )
	{
  system ( "cls" ) ;

		printf ( "\nCar Parking\n" ) ;
		printf ( "1. Arrival of a vehicle\n" ) ;
		printf ( "2. Total no. of vehicles parked\n" ) ;
		printf ( "3. Total no. of cars parked\n" ) ;
		printf ( "4. Total no. of scooters parked\n" ) ;
		printf ( "5. Display order in which vehicles are parked\n" ) ;
		printf ( "6. Departure of vehicle\n" ) ;
		printf ( "7. Exit\n" ) ;
		scanf ( "%d", &choice ) ;

		switch ( choice )
		{
			case 1 :
     system ( "cls" ) ;
				 printf ( "\nAdd: \n" ) ;

     type = 0 ;

     /* check for vehicle type */
     while ( type != CAR && type != SCOOTER )
     {
					 printf ( "Enter vehicle type (1 for Car / 2 for Scooter ): \n" ) ;
      scanf ( "%d", &type ) ;
	     if ( type != CAR && type != SCOOTER )
						 printf ( "\nInvalid vehicle type.\n" ) ;
     }

				 printf ( "Enter vehicle number: " ) ;
				 scanf ( "%d", &number ) ;

				 /* add cars' data */
				 if ( type == CAR || type == SCOOTER )
				 {
					 getfreerowcol ( type, tarr ) ;

					 if ( tarr[0] != -1 && tarr[1] != -1 )
					 {
						 row = tarr[0] ;
						 col = tarr[1] ;

       if ( type == CAR )
        car[row][col] = add ( type, number, row, col ) ;
       else
							 scooter[row - 2][col] = add ( type, number, row, col ) ; ;
      }
					 else
      {
       if ( type == CAR )
        printf ( "\nNo parking slot free to park a car\n" ) ;
       else
        printf ( "\nNo parking slot free to park a scooter\n" ) ;
      }
     }
				 else
				 {
      printf ( "Invalid type\n" ) ;
					 break ;
     }

     printf ( "\nPress any key to continue..." ) ;
     getch( ) ;
				 break ;

   case 2 :
     system ( "cls" ) ;
				 printf ( "Total vehicles parked: %d\n", vehcount ) ;
     printf ( "\nPress any key to continue..." ) ;
     getch( ) ;
				 break ;

			case 3 :
     system ( "cls" ) ;
				 printf ( "Total cars parked: %d\n", carcount ) ;
     printf ( "\nPress any key to continue..." ) ;
     getch( ) ;
				 break ;

			case 4 :
     system ( "cls" ) ;
				 printf ( "Total scooters parked: %d\n", scootercount ) ;
     printf ( "\nPress any key to continue..." ) ;
     getch( ) ;
				 break ;

			case 5 :
     system ( "cls" ) ;
				 printf ( "Display\n" ) ;
				 display( ) ;
     printf ( "\nPress any key to continue..." ) ;
     getch( ) ;
				 break ;

			case 6 :
     system ( "cls" ) ;
				 printf ( "Departure\n" ) ;
     type = 0 ;
     while ( type != CAR && type != SCOOTER )
     {
					 printf ( "Enter vehicle type (1 for Car / 2 for Scooter ): \n" ) ;
      scanf ( "%d", &type ) ;
	     if ( type != CAR && type != SCOOTER )
						 printf ( "\nInvalid vehicle type.\n" ) ;
     }
				 printf ( "Enter number: " ) ;
				 scanf ( "%d", &number ) ;

 				if ( type == CAR || type == SCOOTER )
	 			{
		 			getrcbyinfo ( type, number, tarr ) ;
			 		if ( tarr[0] != -1 && tarr[1] != -1 )
				 	{
       col = tarr [1] ;
       if ( type == CAR )
       {
        row = tarr [0] ;
	       del ( car [row][col] ) ;
							 for ( i = col ; i < 9 ; i++ )
							 {
								 car[row][i] = car[row][i + 1] ;
								 changecol ( car[row][i] ) ;
							 }
        free ( car[row][i] ) ;
							 car[row][i] = NULL ;
       }
						 else
       {
        row = tarr[0] - 2 ;
							 if ( ! ( row < 0 ) )
							 {
								 del ( scooter[row][col] ) ;
								 for ( i = col ; i < 9 ; i++ )
								 {
									 scooter[row][i] = scooter[row][i + 1] ;
									 changecol ( scooter[row][col] ) ;
								 }
								 scooter[row][i] = NULL ;
        }
       }
      }
					 else
      {
       if ( type == CAR )
							 printf ( "\nInvalid car number, or a car with such number has not been parked here.\n" ) ;
       else
        printf ( "\nInvalid scooter number, or a scooter with such number has not been parked here.\n" ) ;
      }
     }
     printf ( "\nPress any key to continue..." ) ;
     getch( ) ;
				 break ;

			case 7 :
     system ( "cls" ) ;
     for ( row = 0 ; row < 2 ; row++ )
     {
      for ( col = 0 ; col < 10 ; col++ )
      {
       if ( car[row][col] -> num != 0 )
        free ( car[row][col] ) ;
       if ( scooter[row][col] -> num != 0 )
							 free ( scooter[row+2][col] ) ;
      }
     }
				 finish = 0 ;
				 break ;
  }
	}
 return 0 ;
}
				
			

توضیحات:

صورت سوال:

برنامه (سیستم) مدیریت پارکینگ در C++

این برنامه سیستم مدیریت پارکینگ را با کلاس و شی گرایی پیاده سازی کرده.

شما میتوانید سوالات خود را از طریق ایمیل پشتیبانی (INFO[at]SOURCEA[.]IR) یا در قسمت نظرات سوال خود را بپرسید.

موفق باشید

A.J

پست های مرتبط:

پروژه دفترچه تلفن در C++
برنامه و سورس های c++
سورسا - منبع بهترین آموزش های طراحی وب سایت!

پروژه دفترچه تلفن در C++

پروژه اي مشابه دفترچه تلفن كه در آن اطلاعات افراد شامل نام و شماره فرد را از ورودي دريافت كرده و در آرايه‌ای از ساختارها…

ادامه مطلب »
جستجو عدد در آرایه C++
برنامه و سورس های c++
سورسا - منبع بهترین آموزش های طراحی وب سایت!

جستجو عدد در آرایه C++

این برنامه از یک آرایه با استفاده از حلقه دریافت می‌کند سپس عدد دوم که B در نظر گرفته شده را از کاربر دریافت کرده و با …

ادامه مطلب »
اشتراک در
اطلاع از
guest

1 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
محمد
محمد
2 سال قبل

برنامه عالی بود ومشکل من حل شد ممنون از سایت تون