شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

برنامه محاسبه عبارات جبری در C++
شناسه پست: 2578
بازدید: 1096
				
					#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
 
//************************** stack ****************************************
struct stack
{
  char info;
  stack *link;
}*ss;
//************************** stack ****************************************
struct stack2
{
  long info;
  stack2 *link;
}*ss2;
//************************** num ***************************************
struct number
{
  long value;
  char chr;
  number *link;
}*ns;
//************************** check num **********************************
long checknum(char chr)
{
  number *ptr;
  ptr = ns;
  while ( ptr != NULL)
  {
    if ( ptr->chr == chr) return ptr->value;
    ptr = ptr->link;
  }
  return 0;
}
//************************** insert num **********************************
void insertnum(long value, char chr)
{
  number *ptr;
  ptr = (number*) malloc(sizeof(number));
  ptr->link = ns;
  ptr->chr = chr;
  ptr->value = value;
  ns = ptr;
}
//************************** push ***************************************
void push(char item)
{
  stack *ptr;
  ptr = (stack*) malloc(sizeof(stack));
  ptr->info = item;
  ptr->link = ss;
  ss = ptr;
}
//************************** pop ****************************************
char pop()
{
  stack *ptr;
  ptr = ss;
  char temp;
  temp = ss->info;
  ss = ss->link;
  free(ptr);
  return temp;
}
//************************** push ***************************************
void push2(long item)
{
  stack2 *ptr;
  ptr = (stack2*) malloc(sizeof(stack2));
  ptr->info = item;
  ptr->link = ss2;
  ss2 = ptr;
}
//************************** pop ****************************************
long pop2()
{
  stack2 *ptr;
  ptr = ss2;
  long temp;
  temp = ss2->info;
  ss2 = ss2->link;
  free(ptr);
  return temp;
}
//************************** mid ****************************************
char mid ( char source[] , int position , int count , char destination[])
{
  int qcount = 0 , len ;
  len = strlen(source);
  for ( int i = position - 1 ; i < position + count - 1 && i < len ; i++ , qcount++)
    destination[qcount] = source[i];
  destination[qcount] = 0; 
  if ( qcount == 1) return destination[0];
  else return 0;
}
//************************** priority **************************************
int priority(char a , char b)
{
  if ( a == '^') return 1;
  if ( b == '^') return 0;
  if ( a == '*' || a == '/' || a == '%' ) return 1;
  if ( b == '*' || b == '/' || b == '%' ) return 0;
  return 1;
}
//************************** pulish ****************************************
void pulish(char source[] , char dest[] , int len)
{
  char temp , temp2[2];
  int count = 0;
  for ( int i = 0 ; i < len ; i++)
  {
    temp = mid(source , i + 1 , 1 , temp2);
    switch (temp) 
    {
    case '+':
    case '-':
    case '*':
    case '/':
    case '^':
    case '%':
      if (ss->info == '(' || priority(ss->info , temp) == 0 ) push (temp);
      else
      {
        while (ss ->info != '(' && priority(ss->info , temp))
          dest[count++] = pop();
        push(temp);
      }
    break;   
    case '(':
      push(temp);
    break;
     
    case ')':
      while ( ss->info != '(')
        dest[count++] = pop();
      pop();
    break;
    default :
      if ( temp >= 48 && temp <= 122)
        dest[count++] = temp;
    }        
  }
  dest[count] = 0;
}
//************************** value ****************************************
long value(char source[] , int len)
{
  char temp , temp2[2] ;
  long a , b, result;
  for ( int i = 0 ; i < len ; i++)
  {
    temp = mid ( source , i + 1 , 1 , temp2);
    if ( temp >= 48 && temp <= 122)
    {
      a = checknum(temp);
      if ( a == 0 )
      {
        printf("Please Enter %c =" , temp);
        scanf("%u" ,&a);
        insertnum(a , temp);
        push2(a);
      }
      else push2(a);
    }
    else
    {
      b = pop2();
      a = pop2();
      switch (temp)
      {
      case '+':
        result = a + b;
        push2 (result);
      break;
      case '-':
        result = a - b;
        push2 (result);
      break;
      case '*':
        result = a * b;
        push2 (result);
      break;
      case '/':
        result = a / b;
        push2 (result);
      break;
      case '^':
        result = pow(a,b);
        push2 (result);
      break;
      case '%':
        result = a % b;
        push2 (result);
      break;
      }
    }
  }
  return pop2();
}
//************************** main ****************************************
int main()
{
  char p[102] , q[100];
  clrscr();
  int len;
 cin>> p;
  len = strlen(p);
  for ( int i = len ; i > 0 ; i--)
  p[i] = p[i-1];
  p[0] = '(';
  p[len + 1] = ')';
  len +=2;
  p[len] = 0;
  pulish ( p , q , len);
  len = strlen(q);
  cout<< value ( q , len);
  getch();
  return 0;
}
				
			

توضیحات:

صورت سوال:

برنامه محاسبه عبارات جبری در C++

این برنامه از شما عبارت جبری را گرفته سپس مقدار هر متغیر را میگیرد در انتها نیز جواب را چاپ میکند.

شما میتوانید سوالات خود را از طریق ایمیل پشتیبانی – تماس با ما – یا در قسمت نظرات سوال خود را بپرسید.

موفق باشید

A.J

پست های مرتبط:

محاسبه سن در c++
برنامه و سورس های c++
سورسا - منبع بهترین آموزش های طراحی وب سایت!

برنامه محاسبه سن در C++

به منظور محاسبه سن فرد به تاریخ شمسی در زبان C++، شما می توانید از کتابخانه‌ی و توابع مربوط به آن استفاده کنید…

ادامه مطلب »
پروژه دفترچه تلفن در C++
برنامه و سورس های c++
سورسا - منبع بهترین آموزش های طراحی وب سایت!

پروژه دفترچه تلفن در C++

پروژه اي مشابه دفترچه تلفن كه در آن اطلاعات افراد شامل نام و شماره فرد را از ورودي دريافت كرده و در آرايه‌ای از ساختارها…

ادامه مطلب »
جستجو عدد در آرایه C++
برنامه و سورس های c++
سورسا - منبع بهترین آموزش های طراحی وب سایت!

جستجو عدد در آرایه C++

این برنامه از یک آرایه با استفاده از حلقه دریافت می‌کند سپس عدد دوم که B در نظر گرفته شده را از کاربر دریافت کرده و با …

ادامه مطلب »
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها