شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

سیستم مدیریت خودرو در C++
شناسه پست: 4740
بازدید: 6069

سیستم مدیریت خودرو در C++

				
					#include <math.h>
//------------sourcea.ir----------------------------------//
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
using namespace std;

 struct Cars {

  string mark [10] = {"Hyundai","BMW","Mercedes","Audi","Tesla","Skoda","Volkswagun","Toyota","Ford"};

  string model [10]= {"2016MD","2018AS","2018DS","2017LA","2018OW","2005Ps","2008PW","2010QW","2016SA"};

  string color [10]={"Red","black","yellow","Blue","Red","Brown","Silver","Black","grey"};

  string maxs_peed [10]={"100 Km/h ","150 Km/h","150 Km/h","170 Km/h","130 Km/h","140 Km/h","130 Km/h","120 Km/h","150 Km/h"};

  int price [ 10 ] ={100,200,300,500,200,250,400,600,900} ;

  int date [10] = {2010,2012,2013,2017,2018,2005,2008,2010,2014};  };

  struct Lessee {

  string Name [10];
  string Natio_ID [10] ;
  int payment_acc [ 10] ;
  };

  //Declaring struct
 Cars car ;
 Lessee lessee ;

 //First output
  void Minu ()
 {


  int num=1;
 for(int i=0 ;i<9;++i)
 {
 	cout<<"\t\t\t";
  cout<<"Enter " <<num<<"\t- To Select "<<car.mark[i]<<endl;
  num++ ;
 }

 }

 //Second output
 void Details (int theChoice)
 {
  	system("CLS");
 	 cout<<"\n\n\n\t\t\t-----------------------------\n";
   cout<<"\t\t\tYou Have Selected - "<<car.mark[theChoice-1]<<endl;
   cout<<"\t\t\t-----------------------------\n\n\n";
   cout<<"\t\t\tModel : "<<car.model[theChoice-1]<<endl;
   cout<<"\t\t\tColor : "<<car.color[theChoice-1]<<endl;
   cout<<"\t\t\tMaximum Speed : "<<car.maxs_peed[theChoice-1]<<endl;
   cout<<"\t\t\tPrice : "<<car.price[theChoice-1]<<"K"<<endl;


 }
  //check lessee credit

  void check (int j )
 {
   if(lessee.payment_acc[j] >= car.price[j])
      cout<<"\n\n\n\t\t\tProcess has been done successfully!! " <<endl;
      else
       cout<<"\n\n\n\t\t\tNot Available " <<endl;

 }
 //User Inputcpo
 void user_input (int theChoice)
  {
  	system("CLS");
    int j=theChoice-1 ;
    cout<<"\t\t\t----------------------------------------\n";
    cout<<"\t\t\tPlease Provide Your Personal Details : \n";
    cout<<"\t\t\t----------------------------------------\n\n";
    cout<<"\n\tNOTE: PROVIDE FIRST NAME ONLY, DONOT ENTER SPACE WHILE PROVIDING NAME,\n\tPAYMENT WON'T PROCEED IF THE GIVEN AMOUNT IS LESS THEN THE RATE OF CAR\n\n\n\n";
    cout<<"\t\t\tEnter Your Name : ";
    cin>>lessee.Name[j];
    cout<<"\t\t\tEnter Your National ID : ";
    cin>>lessee.Natio_ID[j] ;
    cout<<"\t\t\tPayment Amount: " ;
    cin>>lessee.payment_acc[j] ;


   check( j ) ;
  }


int main()
{
	int login();
  login();

     string decide ="yes" ;
   cout<<"\t\t\t----------------------------------------------\n";
   cout<<"\t\t\t\tSIMPLE CAR RENTAL SYSTEM \n";
   cout<<"\t\t\tWelcome to Our Company ,Choose from the menu : "<<endl;
   cout<<"\t\t\t----------------------------------------------\n";
   while(decide!="exit")
   {
     Minu();
   cout<<"\n\n\n\t\t\tYour Choice: ";
   int theChoice ;
   cin>>theChoice ;
   Details(theChoice);
   cout<<"\n\n\n\t\t\tAre You Sure, you want to rent this Car? (yes /no /exit ) : ";
   cin>>decide ;
   if(decide=="yes") {
    user_input(theChoice);
    cout<<"\n\n\t\t\tDo you want to continue ?(yes/no) ";
    cin>>decide;
    if (decide=="no") break ;
system("CLS");
   }

  else {
   if(decide=="no")
   {
   	system("CLS");
     continue ;
   }
   else if (decide=="exit")
   {
  	system("CLS");
   	cout<<"\n\n\n\t\t\tBrought To You By code-projects.org";

     break ;
   }

  }
   }


  return 0;
}
//cpo
int login(){
  string pass ="";
  char ch;
  cout <<"\n\n\n\n\n\n\n\t\t\t\t\t Simple Car Rental System Login";
  cout << "\n\n\n\n\n\n\n\t\t\t\t\t\tEnter Password: ";
  ch = _getch();
  while(ch != 13){//character 13 is enter
   pass.push_back(ch);
   cout << '*';
   ch = _getch();
  }
  if(pass == "pass"){
   cout << "\n\n\n\n\t\t\t\t\t Access Granted! Welcome To Our System \n\n";
   system("PAUSE");
   system("CLS");

  }else{
   cout << "\n\n\n\n\t\t\t\t\tAccess Aborted...Please Try Again!!\n";
   system("PAUSE");
   system("CLS");
   login();
  }
}

				
			

توضیحات:

صورت سوال:

سیستم مدیریت خودرو در C++

این برنامه یک سیستم کامل مدیریت رزرو و خرید خودرو با مشخصات متفاوت را در اختیار شما قرار می‌دهد ، برای ورود به برنامه از گذرواژه pass استفاده نمایید.

شما میتوانید سوالات خود را از طریق ایمیل پشتیبانی – تماس با ما – یا در قسمت نظرات سوال خود را بپرسید.

موفق باشید

A.J

پست های مرتبط:

فروشگاه سورسا:

اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها